houzhuobiao4219
houzhuobiao4219
2017-08-07 07:13

bootstrap table 怎么实现前两列固定冻结?

  • js
  • bootstrap
排名 部门名称 姓名 工号 办理量
    这是表格数据,能不能通过JS实现?
  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

3条回答