qq_26420971
梅杨
2017-08-09 06:49

Oracle的PL/SQL Development工具,SQL命令错误提示、输出乱码

2
  • oracle
  • 乱码
  • sql

乱码

本机的环境变量已经设置了NLS_LANG = SIMPLIFIED CHINESE_CHINA.ZHS16GBK

注册表也设置了NLS_LANG=SIMPLIFIED CHINESE_CHINA.ZHS16GBK

select * from v$nls_parameters ;查询出的结果为:

1 NLS_LANGUAGE SIMPLIFIED CHINESE
2 NLS_TERRITORY CHINA
3 NLS_CURRENCY ?
4 NLS_ISO_CURRENCY CHINA
5 NLS_NUMERIC_CHARACTERS .,
6 NLS_CALENDAR GREGORIAN
7 NLS_DATE_FORMAT DD-MON-RR
8 NLS_DATE_LANGUAGE SIMPLIFIED CHINESE
9 NLS_CHARACTERSET WE8MSWIN1252
10 NLS_SORT BINARY
11 NLS_TIME_FORMAT HH.MI.SSXFF AM

依旧乱码,不知道问题何在???求大神指教

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

2条回答

为你推荐