weixin_37698796
weixin_37698796
采纳率37.5%
2017-08-21 09:22 阅读 1.5k

C# wpf 绑定多个数据时怎样写?

.xaml文件TextBox .... ... Text="{Binding xxx}"...,绑定一个数据就像这样写没问题。
假如我要绑定两个数据,中间用'/'分隔开,该怎么写?我写成TextBox .... ... Text="{Binding xxx}"+"/"+"{Binding aaa}"...不行,求指教,多谢。

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

7条回答 默认 最新

 • weixin_37698796 weixin_37698796 2017-08-21 09:25

  .xaml文件,绑定一个数据就像这样写没问题。
  假如我要绑定两个数据,中间用'/'分隔开,该怎么写?我写成不行,求指教,多谢。

  点赞 评论 复制链接分享
 • weixin_37698796 weixin_37698796 2017-08-21 09:29

  .xaml文件,绑定一个数据就像这样写没问题。
  假如我要绑定两个数据,中间用'/'分隔开,该怎么写?我写成不行,求指教,多谢。

  点赞 评论 复制链接分享
 • qq_32493189 FrogView 2017-08-21 12:56

  你好,可以用这种写法:,将两个Text连接起来

    <Border>
        <TextBlock Text="{Binding Text1}">
          <TextBlock Text="/">
            <TextBlock Text="{Binding Text2}"/>
          </TextBlock>
        </TextBlock>
      </Border>
  
  点赞 评论 复制链接分享
 • qq_32493189 FrogView 2017-08-21 13:07

  上一个错了,应该是这样

   <Border>
    <TextBlock>
      <TextBlock Text="{Binding Text1}"/>
      <TextBlock Text="/"/>
      <TextBlock Text="{Binding Text2}"/>
    </TextBlock>
  </Border>
  
  
  点赞 评论 复制链接分享
 • qq_36628003 念旧、sunshine 2018-03-07 07:10

  刚刚回答错了 你可以使用布局来实现

  点赞 评论 复制链接分享
 • qq_36628003 念旧、sunshine 2018-03-07 07:11

  给TextBlock取个名字 TextBlock1.DataContext = 数据源;

  点赞 评论 复制链接分享
 • weixin_37698796 weixin_37698796 2018-03-08 02:51

  应该使用multibinding

           <TextBlock.Text>
            <MultiBinding StringFormat="{}{0} ft / {1}°">
              <Binding Path="xxxxx" Mode="OneWay"/>
              <Binding Path="xxxxx" Mode="OneWay"/>
            </MultiBinding>
          </TextBlock.Text>
  
  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐