hardtoking
hardtoking
采纳率31.4%
2017-08-21 13:01

C#多线程异步线程监控的问题

10

我现在除主线程外又写了一个异步线程A
但是我主线程往下执行时,会有一程序需要在这个异步线程完成后才能继续执行,
我现在想写一个异步线程B,来实时监控线程A的执行状态,当线程A执行完后返回true
来让主线程继续执行

请大神帮忙给组织下逻辑

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

2条回答

 • qq_29413829 一个渣渣的世界 2年前

  不就是两个线程通信问题吗?

  点赞 评论 复制链接分享
 • showbo GoCityPass新加坡曼谷通票 4年前
  
      bool ok = false, bInit = false;
      Thread b = null;
      object locker = new object();
  
      Thread a = new Thread(new ThreadStart(delegate()
      {
        while (true)
        {
          //.......
  
          if (b == null)
          {
            b = new Thread(new ThreadStart(delegate()
            {
              //b代码,如果成功设置ok为true
              //lock (locker) { ok = true; }
            }));
            b.Start();
          }
          if (bInit)
          {
            lock (locker)
            {
              while (!ok) Thread.CurrentThread.Join(500);//未执行完毕挂起
            }
          }
          bInit = true;
          //其余代码
        }
      }));
      a.Start();
  
  点赞 评论 复制链接分享