2 a987109972 a987109972 于 2017.08.27 19:11 提问

求助jQuery如何从一组标中取得内容放到对应的标中。
<ul class="ul_class">
  <li class="li_class">
    <input id='input_id' value="">
    <div id="div_1">  
       <h1 class="sul">1</h1>
    </div>
   </li>
  <li class="li_class">
    <input id='input_id' value="">
    <div id="div_1">  
       <h1 class="sul">2</h1>
    </div>
   </li>

    <li class="li_class">
    <input id='input_id' value="">
    <div id="div_1">  
       <h1 class="sul">3</h1>
    </div>
   </li>
 </ul>

如何把h1标签的内容取得放入到对应li级内input的value值中

1个回答

qq_35792410
qq_35792410   2017.08.29 14:06

$(".li_class").each(function(){
$(this).val($(this).next().find("h1").text());
})

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!