2 qq 39608682 qq_39608682 于 2017.08.29 15:01 提问

新手提问一下关于js的问题

我的代码想实现的是点击“click”原来的图片就会变成另外的图片,但是实际上点击它时
并没有发生变化,我用chrome的开发者工具简单地看了一下,似乎没有语法错误,希望
能有人给我解答一下。以下是我的代码:

 <!DOCTYPE html>

<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Test</title>
 </head>
 <body>
  <div><img id="img_1" src="images/logo.gif" alt="logo" /></div>
  <p>Hello World</p>
  <a href="test.html">click</a>
 <script src="test.js"></script>
 </body>
</html>

以下是js文件:

 function test(){
var a_1 = document.getElementsByTagName("a")[0];
var img_1 = document.getElementById("img_1");
a_1.onclick=function(){img_1.setAttribute("src","images\/lineup.gif");alert(img_1.getAttribute("src"));}
}
window.onload = test;

函数里的alert是我用来测试的。

4个回答

qq_29436025
qq_29436025   2017.08.29 15:47
已采纳
qq_39608682
qq_39608682 嗯,我明白了,原来我的链接又返回去了。。。
8 个月之前 回复
Small_Mouse0
Small_Mouse0   Rxr 2017.08.29 15:28

这个例子你参考参考

 <!DOCTYPE html>

<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8"/>
  <title>Test</title>
  <script>
    function test() {
      var img_1 = document.getElementById("img_1");
      img_1.src = "https://ss0.bdstatic.com/5aV1bjqh_Q23odCf/static/superman/img/logo/bd_logo1_31bdc765.png"
      alert(img_1.getAttribute("src"));
    }
  </script>
</head>
<body>
<div><img id="img_1" src="images/logo.gif" alt="logo"/></div>
<p>Hello World</p>
<button onclick="test()">click</button>
<script src="test.js"></script>
</body>
</html>
Small_Mouse0
Small_Mouse0   Rxr 2017.08.29 15:04

题主,,,你把代码放在代码框,,否则看不了

 代码框
qq_39608682
qq_39608682 sorry第一次用 。。。。
8 个月之前 回复
qq_36271806
qq_36271806   2017.08.29 16:05

楼上正解,保留链接样式,不让链接执行操作

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!