2 qq 37140769 qq_37140769 于 2017.08.31 15:35 提问

layer.prompt is not a function

jq1.9 layer.js都有导入,但是layer.prompt无效

2个回答

qq_37140769
qq_37140769   2017.08.31 15:39

layer.config({extend: 'extend/layer.ext.js'})

u013553309
u013553309   2017.08.31 16:41

保证你的jquery是在layer.js之前引用的

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!