qq_28216389
qq_28216389
2017-08-31 08:29

python3.6不支持thismod了?

  • python
  • 全局变量

在看python学习手册的时候,看到有一个例子:

a = 1
def func1():
global a
a += 1

def func2():
import thismod
thismod.a += 1

def func3():
import sys
sys.modules['thismod'].a += 1

if name == "__main__":
func1()
func2()
func3()


``
 这个例子是说名函数内这三种方法均可以修改全局变量,但是我验证的时候发现thismod这个模块似乎不能用了,
 哪位大神告诉我是不是真的不能用了,或者有其他替代的方式

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

1条回答