2 qq 36196843 qq_36196843 于 2017.09.04 10:33 提问

每次调用自定义方法都报错,提示sql语句未能正确的结束
sql

public Boolean Verify(string Userid,string Authorizedlevel,string Authorizedcomcode)
{
Boolean Verify = false;
string queryuser = "select userid,authorizedlevel,authorizedcomcode from USERAUTHORIZATION where userid= '" + Userid + "'and authorizedlevel= '" + Authorizedlevel + "'and authorizedcomcode= '" + Authorizedcomcode + "'";
DataSet dsuser = dbop.ExecSQL(queryuser, "MajorTraceConn");
if (dsuser.Tables[0].Rows.Count > 0)
{
Verify = true;
}
return Verify;
}
代码如上,请问这是什么问题呀

2个回答

qq_26433213
qq_26433213   2017.09.04 10:37

select userid,authorizedlevel,authorizedcomcode from USERAUTHORIZATION where userid= '" + Userid + "'and authorizedlevel= '" + Authorizedlevel + "'and authorizedcomcode= '" + Authorizedcomcode + "'

应该是sql写错了, and 前面漏了空格吧,你把完整的sql检查一遍

qq_26433213
qq_26433213 回复百鬼夜煞行: 你把完整的sql语句发来看一下,就是最后执行的sql语句
10 个月之前 回复
qq_36196843
qq_36196843 我加了空格还是报错,报System.Data.OracleClient.OracleException:“ORA-00933: SQL 命令未正确结束,这个错误
10 个月之前 回复
u012804592
u012804592   2017.09.04 13:26

调试看一下你的变量queryuser的值不就知道哪错了嘛

qq_36196843
qq_36196843 是使用debug输出queryuser的值嘛
10 个月之前 回复
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!