2 lliuhongyang lliuhongyang 于 2017.09.06 13:02 提问

java代码问题修改Utils 增加功能 3C

我在网上下载了一个Utils 地址为 https://www.2cto.com/weixin/201503/382943.html
需要更改的代码为

 int j = 1;
    for (int i = 1; i <= bufferedImages.size(); i++) {

       if (bufferedImages.size()>= 4) {
        if (i <= 2) {
          g2d.drawImage(bufferedImages.get(i - 1), 50 * i + 4 * i
              - 50, 4, null);
        } else {
          g2d.drawImage(bufferedImages.get(i - 1), 50 * j + 4 * j
              - 50, 58, null);
          j++;
        }
      } else if (bufferedImages.size() == 3) {
        if (i <= 1) {

          g2d.drawImage(bufferedImages.get(i - 1), 31, 4, null);

        } else {

          g2d.drawImage(bufferedImages.get(i - 1), 50 * j + 4 * j
              - 50, 58, null);

          j++;
        }

      } else if (bufferedImages.size() == 2) {

        g2d.drawImage(bufferedImages.get(i - 1), 50 * i + 4 * i - 50,
            31, null);

      } else if (bufferedImages.size() == 1) {

        g2d.drawImage(bufferedImages.get(i - 1), 31, 31, null);

      }

      // 需要改变颜色的话在这里绘上颜色。可能会用到AlphaComposite类
    }

主要是 bufferedImages.size() == 5 ,6,7,8,9 的时候 我的代码应该如何写

3个回答

yuanjianqiang_0925
yuanjianqiang_0925   2017.09.06 13:48

看了一会也没看明白你这是什么需求。

lliuhongyang
lliuhongyang 我下载了那个Utils的链接..用来裁切图片.但是这个只能组装4张 也就是 bufferedImages.size() ==4的时候.我想计算 bufferedImages.size() ==5 的效果
8 个月之前 回复
xiaoming120915
xiaoming120915   2017.09.06 14:05

你可以选择使用本地扩展,在继承这个类的基础上添加额外的功能

qq_32763061
qq_32763061   2017.09.06 14:06

bufferedImages 应该是图片集合 代码应该是判断有几个图片 然后在开始画图片

qq_32763061
qq_32763061 看代码规律,外层if内层if
8 个月之前 回复
lliuhongyang
lliuhongyang 这段代码只能处理4张.我想让他处理5-9张
8 个月之前 回复
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!