2 qq 40183904 qq_40183904 于 2017.09.11 14:06 提问

VB程序设计,通过点击事件实现小写转换为大写,不知道怎么解决
vb
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
  Dim a() As String
  Dim i As Integer
  Dim b As String
  b = write.Text
  ReDim a(i)
  For i = 0 To write.Text.Length
    a(i) = b.Substring(i, 1)
    If a(i) = "1" Then
      a(i) = "壹"
    ElseIf a(i) = 2 Then
      a(i) = "贰"
    ElseIf a(i) = 3 Then
      a(i) = "叁"
    ElseIf a(i) = 4 Then
      a(i) = "肆"
    ElseIf a(i) = 4 Then
      a(i) = "伍"
    ElseIf a(i) = 6 Then
      a(i) = "陆"
    ElseIf a(i) = 7 Then
      a(i) = "柒"
    ElseIf a(i) = 8 Then
      a(i) = "捌"
    ElseIf a(i) = 9 Then
      a(i) = "玖"
    ElseIf a(i) = 0 Then
      a(i) = "零"
    End If
  Next i
  change.Text = b
End Sub

图片说明709/11/1505109872_886850.png)

1个回答

swordsmansnow
swordsmansnow   2017.09.11 16:18

我这里看不到你的图片说明。不知别人能不能看到。

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!