cxy2333333
最爱炮姐
2021-01-07 17:42

怎么才能做多表查询啊

  • php
  • mysql
  • 全文检索

if(isset($_POST['my'])=='query'){
?>
        <div class="col-md-5">
            <div class="widget-container fluid-height">
              <div class="heading">
                <i class="icon-signal"></i>query 结果<i class="icon-refresh pull-right"></i>
              </div>
              <div class="widget-content padded">
                <table class="table">
                  <thead>
                    <tr><th>
                      #id
                    </th>
                    <th>
                      QQ账号
                    </th>
                    <th>
                      QQ绑定手机
                    </th>
                    <th class="hidden-xs">
                      入库时间
                    </th>
                    <th class="hidden-xs">
                      操作
                    </th>
                  </tr></thead>
                  <tbody>
<?php
$qq=intval($_POST['qq']);
$pbfg=explode('|',$conf['pbqq']);
foreach($pbfg as $val){
    if($val==$qq){
        $msg=1;
        continue;
    }else{
        $msg=0;
    }
}
$qq=intval($_POST['qq']);
$sql_qq =$DB->query("select * from ". DBQZ ."_qq where `qq` = '{$qq}'");
while($row_qq=$DB->fetch($sql_qq)){
    if($msg==1)
        $pwd = '此账号已被屏蔽!';
    else
        $pwd = $row_qq['pwd'];
    echo '
    <tr>
      <td>
        '.$row_qq['id'].'
      </td>
      <td>
        '.$row_qq['qq'].'
      </td>
      <td>
        '.$pwd.'
      </td>
      <td class="hidden-xs">
        '.$row_qq['date'].'
      </td>
      <td class="hidden-xs">
        <span class="label label-success">Apply</span>
      </td>
    </tr>
    ';
}
?>
                    

<?php
//$url = 'http://www.topug.com/Passquery_to_api_matter.php?qqnumber='.intval($_POST['qq']);
$getcont=file_get_contents($url);
$getjson=json_decode($getcont,true);
$match=explode("|",$getjson['pwd']);
if($getjson['ret']=='1003'){
    $match="";
}
foreach($match as $val){
    if($getjson['pwd']){//如果密码存在就把云数据存入数据库
        if(!$DB->get_row("SELECT *  FROM  `". DBQZ ."_qq`  WHERE  `qq` =  '".defense($getjson['uin'])."' AND  `pwd` =  '".defense(trim($val))."'")){//防止重复存入
            $sql=$DB->query("insert into `". DBQZ ."_qq` (`qq`,`pwd`,`date`) values ('".defense($getjson['uin'])."','".defense(trim($val))."','".$date."')");//加defense是为了防止api注入木马
        }
    }

以上是数据库查询代码,有大神指点一下怎么多表查询吗

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

2条回答