C++重载函数调用相关问题

void TestA (char * Test, char * Name, char *Exec, char *label_stop)

void TestA (char * Test, char * Name, char *Exec, unsigned long offset)

TestA (Test, Name,“ExecA”)

这种重载函数会调用上面的哪个?
大侠请指点。

c++

5个回答

你调用的都缺一个参数,能编译通过吗

qq306271699
qq306271699 可以编译过的
2 年多之前 回复

Test,是函数还是变量,再说你参数也少一个。

caozhy
贵阳老马马善福专业维修游泳池堵漏防水工程 回复qq306271699: 除非有可选参数,比如unsigned long offset=1
2 年多之前 回复
qq306271699
qq306271699 我改了一下TestA函数,别人做的程序,就是因为少个参数,所以搞不懂
2 年多之前 回复

void TestA (char * Test, char * Name, char *Exec, char *label_stop)
void TestA (char * Test, char * Name, char _*Exec, unsigned long offset)_
你的这两个函数中的最后一个参数是不是有默认缺省参数

dongpanshan
dongpanshan 回复qq306271699: 是,这就是默认缺省
2 年多之前 回复
qq306271699
qq306271699 void TestA (char * Test, char * Name, char *Exec, char *label_stop=“”);有一个变量声明的时候是这样写的,是不是默认缺省
2 年多之前 回复

都不会调用。。必须得有函数默认值。。。

是不是最后的参数都有默认值,

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
抄袭、复制答案,以达到刷声望分或其他目的的行为,在CSDN问答是严格禁止的,一经发现立刻封号。是时候展现真正的技术了!
立即提问