zhenhua1341
zhenhua1341
2017-10-20 02:56

Unity 中如何点击按钮显示图片与隐藏

  • c#
  • unity

Unity中,我有一种图片,如何点击按钮让图片隐藏,再次点击显示,再点击隐藏...

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

2条回答