wild84
wild84
采纳率91.6%
2017-10-26 02:30 阅读 2.2k

jquery如何判断鼠标停留以及鼠标滑过

jquery如何判断鼠标停留以及鼠标滑过?因为有时候鼠标只是经过那个li并不想让下拉菜单出现

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

4条回答 默认 最新

 • 已采纳
  devmiao devmiao 2017-10-26 02:40
 • weixin_36362891 weixin_36362891 2017-10-26 03:05

  那就写悬浮事件mouseover不出现菜单

  点赞 评论 复制链接分享
 • caolonggang caolonggang 2017-10-26 03:36

  var timer=null;

  $('div').hover(function(){
  timer = setTimeout(function(){
  //做你想做的事
  },3000);
  },function(){
  //这里去clear
  clearTimeout(timer);//如果没停留3秒,直接会被clear掉,如果停留超过3秒,也一样会被clear,但是你要做的方法已经被执行了
  });

  点赞 评论 复制链接分享
 • qq_34672907 前端-珊珊 2017-10-26 08:21

  $("ul.card_area li").mousemove(function(){
  var $this = this;
  if($($this).hasClass("active")){

        }else{
          $($this).addClass("active").siblings("li").removeClass("active")
        }
  
      })
  
  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐