du_yu
du_yu
2017-10-31 23:58

谭浩强第四版C程序设计例1.3

  • c

代码如下,省略注释
#include
int main()
{
int max(int x,int y);
int a,b,c;
scanf("%d,%d",&a,&b);
c=max(a,b);
printf("max=%d\n",c);
return 0;
}
int max(int x,int y)
{
int z;
if(x>y)z=x;
else z=y;
return (z);
}
然后编译运行,输入8,5 显示max=8,
输入5,8 居然显示max=5,
用的Dev-C++ 5.9.2版本,求大神指教什么情况

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

3条回答

为你推荐