mky136
mky136
2017-11-08 08:16

用mysqlbinlog恢复数据时报重复主键的错

  • 数据

用mysqlbinlog恢复误删的数据,当数据再次添加时报主键重复的错

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

1条回答