MrZi
2017-11-14 04:57
采纳率: 66.7%
浏览 3.5k

c#中求1到5阶乘和的问题

代码如下:

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    int i,j, s=1,sum=0;
    for (j= 1; j<=5;j++)
    {
      for (i = 1; i<=j;i++ )
      {
        s = i * s;
      }
      sum = sum + s;
    }
    Console.WriteLine(sum);
  }
}
  不知道哪错了,结果应该是153的,但是得不到,求大神解决
 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • gejingpei 2017-11-14 05:09
  已采纳
   int i, j, sum = 0;
      for (j = 1; j <= 5; j++)
      {
        int s = 1;
        for (i = 1; i <= j; i++)
        {
          s = i * s;
        }
        sum = sum + s;
      }
      Console.WriteLine(sum);
  
  
  

  变量s应该放到第一个循环里面

  已采纳该答案
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • shifenglv 2017-11-14 05:10
   class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int i,j, s=1,sum=0;
      for (j= 1; j<=5;j++)
      {
  
            s=1;
        for (i = 1; i<=j;i++ )
        {
          s = i * s;
        }
        sum = sum + s;
      }
      Console.WriteLine(sum);
    }
  }
  
  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题