Husky_989
2017-11-19 06:52
采纳率: 33.3%
浏览 766

判断语句为什么没用(新手求教)

判断语句执行后为什么没有作用

图片说明
图片说明

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • T_world 2017-11-19 07:14
  已采纳

  t是一个浮点数,在计算机的世界里,浮点数无法精确地等于某个数,因此判断一个浮点数等于多少的时候一般不会用==符号,而是与这个数作差,如果差在某个精度内等于0就可以认为是和这个数相等的,因此你的代码改成如下这样即可:

  
  #include"stdio.h"
  #include"math.h"
  
  void main()
  {
    double x1,y1, x2, y2,d, s, t;
    int s1;
    while(scanf("%lf,%lf %lf,%lf", &x1, &y1, &x2, &y2)!= EOF)
    {
      d = sqrt((x1-x2)*(x1-x2)+(y1-y2)*(y1-y2));
      s = 0.5*d*d;
      s1 = (int)s;
      printf("d: %lf", d);
      printf("%lf\n", s);
      printf("%d\n", s1);
      t = s-s1;
      printf("%lf\n", t);
      if((t-0)<0.00000001)
        printf("%d\n", s1);
      else
        printf("%.1lf\n", s);
  
    }
  }
  
  
  点赞 评论

相关推荐 更多相似问题