weixin_40312494
weixin_40312494
2017-11-21 09:31

删除ambari集群报DDL错误

  • ambari
  • clusters

之前装了一个Ambari集群,有问题,准备重装,在删除Cluster时报错如图,执行命令如下:ambari-server reset,不知道怎么解决,求高人指点图片说明

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

1条回答