xiaozhutou_love
xiaozhutou_love
2017-11-24 01:48

jquery table的click事件 会覆盖tr的click事件 咋办

  • js
  • jquery
  • javascript

$(table).click(function(){
alert(1)
})

$(table tbody tr).click(funtion(){
alert(2)})

这样子只会alert(1) 不会弹出2 有啥办法让他们都执行吗

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

7条回答

为你推荐

换一换