alicn1
2017-11-24 03:11
采纳率: 0%
浏览 1.6k

C# 从数据库获取到URL地址,然后放入a标签中,怎么弄?

  html += "<li id=\""+json[k].id+"\"><a href=\"" + json[k].url + "\" runat='server' >" + json[k].xueyuanmingcheng + " </a></li>";

我这样子写的,页面上a标签里href有URL地址显示,但是点不了

3条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题