qq_41109260
Joocyer
2017-11-29 12:32

有一个已经排好的数组,今输入一个数,要求按原来排序的规律将他插入数组中。

  • c++

初学C++,有很多不懂的地方。自己写的这个程序自己找不出错误,大神求解。
(假设十个数排序)
#include
using namespace std;
int main()
{
void Paixu(int b[],int n);
void Charu(int b[],int n);
int a[10],i;
cout<<"请输入十个整数:"< for(i=0;i cin>>a[i];
cout< Paixu(a,10);
cout int o[11],u;
for(i=0;i o[i]=a[i];
cin>>u;
o[11]=u;
Charu(o,11);
cout<<endl;
return 0;
}

void Paixu(int b[],int n)
{
int i,j,k,t;
for(i=0;i<n-1;i++)
{
k=i;
for(j=i+1;j<n;j++)
if(b[j]<b[k]) k=j;
t=b[k];b[k]=b[i];b[i]=t;
}
cout<<"从小到大排序后:"<<endl;
for(i=0;i<10;i++)
{
cout<<b[i]<<" ";
}
cout<<endl;
}

void Charu(int b[],int n)
{
int i,j,k,t;
for(i=0;i<n-1;i++)
{
k=i;
for(j=i+1;j<n;j++)
if(b[j]<b[k]) k=j;
t=b[k];b[k]=b[i];b[i]=t;
}
for(i=0;i<11;i++)
cout<<b[i]<<" ";
cout<<endl;
}

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

1条回答