qq_41221452
qq_41221452
2017-11-30 07:12

求助!怎么引用jquery,把表单信息插入到一句话里面

  • 表单
  • jquery
 .......
<li>
<label for="name">姓名:</label>
<input type="text" name="name" required />
</li>
<li>
<label for="email">电子邮件:</label>
<input type="email" name="email" required />
</li>
<li>
<label for="number">电话号码:</label>
<input type="number" name="number" required />
</li>

下面这一段,这样表达对吗:
<script src="https://cdn.bootcss.com/jquery/1.12.4/jquery.min.js">
var name = $("name").val();
var email = $("email").val();
var number =  $("number").val();
var s = name + "他有一个电子邮件" + email + "还有一个电话号码" + number +"。";
</script>


<li>
<button class="submit" type="submit">提交</button>
</li>
</ul>
</form>

</body>
</html>

本人超级小白,希望大大指正的时候可以写出代码,让我参考一下

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

6条回答