shouyingjiang
jiangying2017
2017-12-04 13:15

新人小白帖,急求解。。。。!

  • 二维数组指针问题

int a[4][3] = { 1,2,3,4,5,6,7,8.9,10,11,12 };
int(*pt)[3] = a;
cout << (*(pt + 1)[2]) << endl;
return 0;

本人是小白,刚刚开通博客,所以没办法给大家悬赏c币,请大家见谅,想问一下这个结果为什么是11.

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

4条回答

为你推荐