th0ky
tho0o
2017-12-10 14:08

通过mui.openWindow()的extra传递到新页面的array,怎么在新页面显示

 • mui框架

我将参数传递到bandUsers.html这个页面,现在需要在页面上用ng-controller显示这个数组,有大神么。

 mui.openWindow({
            url: 'bandUsers.html',

            extras: {
              userArray: userArray
            }
          });

我已经在bandUsers.html用

 var self = plus.webview.currentWebview();
console.log(self.userArray);

确定了参数传过来了,现在就是不知道怎么在页面显示

 • 点赞
 • 回答
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答