wohuozheng
vvvvip用户
采纳率6.3%
2018-01-09 06:21 阅读 2.0k

log4j中关于日志文件命名问题

5

我的log4j.properties配置为

 log4j.rootLogger =debug,stdout,D,E

log4j.appender.stdout = org.apache.log4j.ConsoleAppender 
log4j.appender.stdout.Target = System.out 
log4j.appender.stdout.layout = org.apache.log4j.PatternLayout 
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern = [%-5p] %d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} method:%l%n%m%n 

log4j.appender.D = org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender 
log4j.appender.D.File = D://logs/log_
log4j.appender.D.DatePattern=yyyy-MM-dd'.log'
log4j.appender.D.Threshold =DEBUG
log4j.appender.D.layout = org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.D.layout.ConversionPattern =%-d{yyyy-MM-dd HH\:mm\:ss}[%c] [%t\:%r] - [%p] %m%n

log4j.appender.E = org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender 
log4j.appender.E.File =D://logs/error_
log4j.appender.D.DatePattern=yyyy-MM-dd'.log'
log4j.appender.E.Threshold = ERROR  
log4j.appender.E.layout = org.apache.log4j.PatternLayout 
log4j.appender.E.layout.ConversionPattern = %-d{yyyy-MM-dd HH\:mm\:ss}[%c] [%t\:%r] - [%p] %m%n

error和debug的日志输出基本是一样的,为什么生成命名的时候他俩的命名格式不一样啊如下:并且这个今天的命名是log_
图片说明

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

9条回答 默认 最新

 • wangfanshu 今年冬天下雪吗 2018-01-09 06:29

  难道不是你这样配置的?

  点赞 评论 复制链接分享
 • qq_33727653 砸死接触 2018-01-09 06:32

  楼主说的 是不是 log4j.appender.E = org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender log4j.appender.E.File =D://logs/error_ log4j.appender.D.DatePattern=yyyy-MM-dd'.log' 这一行中的我变粗的那的‘D’的原因?

  点赞 评论 复制链接分享
 • u014794644 瓦史托德 2018-01-09 06:33

  图片说明

  点赞 评论 复制链接分享
 • RXT1991 Fields古调 2018-01-09 06:33

  log4j.appender.E.File =D://logs/error_
  log4j.appender.D.DatePattern=yyyy-MM-dd'.log'
  log4j.appender.E.Threshold = ERROR

  中间这行有误吧。

  点赞 评论 复制链接分享
 • weixin_34454048 weixin_34454048 2018-01-09 06:41

  很好,学习了,很有用

  点赞 评论 复制链接分享
 • qq_41590809 qq_41590809 2018-01-09 07:06

  第八行log4j.appender.D.DatePattern=yyyy-MM-dd'.log'

  点赞 评论 复制链接分享
 • lixiamani lixiamani 2018-01-09 07:12

  很好,很有用,学习了,谢谢

  点赞 评论 复制链接分享
 • apinkgogo developwt 2018-01-09 07:24

  图片说明
  log4j.appender.E.DatePattern

  点赞 评论 复制链接分享
 • qq_36399629 梦道愚 2018-01-09 09:42

  log4j.appender.E = org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender

  log4j.appender.E.File =D://logs/error_
  log4j.appender.E.DatePattern=yyyy-MM-dd'.log'
  log4j.appender.E.Threshold = ERROR

  log4j.appender.E.layout = org.apache.log4j.PatternLayout

  log4j.appender.E.layout.ConversionPattern = %-d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss}[%c] [%t:%r] - [%p] %m%n

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐