qq_27617815
qq_27617815
采纳率100%
2018-01-15 09:15

bat 脚本 把TXT文本列转化为行

5
 • bat 脚本内容转化
已采纳

a.txtx内容如下:
1001
1002
1003
怎么样转化成b.txt
1001,1002,1003

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

6条回答

 • qq_42911911 qq_42911911 3年前

  @echo off & title 文本内容合并为一行
  setlocal enabledelayedexpansion

  for %%a in (*.txt) do (
  set "Str="
  for /f "delims=" %%b in ('type "%%~a"') do (
  set "Str=!Str!%%~b"
  )
  >tmp$ echo !Str!
  move /y tmp$ "%%~a" >nul
  )
  pause

  点赞 评论 复制链接分享
 • qq_27617815 qq_27617815 3年前

  用Python+bat实现了

  点赞 评论 复制链接分享
 • qq_40955732 qq_40955732 3年前

  执行完是 100110021003 能不能转换成1001,1002,1003这样的,以,分开

  点赞 评论 复制链接分享
 • UPWARDONE UPWARDONE 3年前

  setlocal enabledelayedexpansion
  for /f "delims=" %%a in (file.txt) do set txt=!txt!%%~a
  echo !txt!>New_file.txt

  点赞 评论 复制链接分享
 • qq_36792759 qq_36792759 3年前
  1. pr -taJ3 -S'' a.txt
  2. sed '$!N;N;s/\n//g' a.txt
  3. awk '{ORS=NR%3?"":RS}1' a.txt
  4. awk 'NR%3{printf $0"";next}1' a.txt
  5. awk '{printf (NR%3)?$0:$0"\n"}' a.txt
  6. awk '{if(NR%3!=0)ORS="";else ORS="\n"}1' a.txt
  点赞 评论 复制链接分享
 • csdn_csdns csdn_csdns 3年前
  @echo off & title 文本内容合并为一行 
  setlocal enabledelayedexpansion
  
  for %%a in (*.txt) do (
    set "Str="
    for /f "delims=" %%b in ('type "%%~a"') do (
      set "Str=!Str!%%~b"
    )
    >tmp$ echo !Str!
    move /y tmp$ "%%~a" >nul
  )
  pause
  
  点赞 评论 复制链接分享

为你推荐