wang603603
2018-01-17 08:55
采纳率: 60%
浏览 3.0k

mysql 保存两个变量相除结果,并同时要显示这两个变量?

SELECT 1 as qq , 2 as ww , qq/ww as percent;

错误提示:
[SQL]

SELECT 1 as qq , 2 as ww , qq/ww as percent;
[Err] 1054 - Unknown column 'qq' in 'field list'

正确该如何写?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

7条回答 默认 最新

 • 卡卡的喵 2018-01-17 09:07
  已采纳

  SELECT
  t1.qq,
  t2.ww,
  t1.qq / t2.ww AS percent
  FROM
  (SELECT 1 AS qq) t1,
  (SELECT 2 AS ww) t2

  点赞 打赏 评论
 • 如哥 2018-01-17 09:04

  SELECT 1 as qq , 2 as ww , 1/2 as percent;

  点赞 打赏 评论
 • xl5115105 2018-01-17 09:06

  SET @qq = 1;
  SET @ww = 2;
  SELECT @qq as qq , @ww as ww, @qq/@ww as percent;

  点赞 打赏 评论
 • qq_37970311 2018-01-17 09:19

  SELECT
  t1.qq,
  t2.ww,
  t1.qq / t2.ww AS percent
  FROM
  (SELECT 1 AS qq) t1,
  (SELECT 2 AS ww) t2
  这个正解

  点赞 打赏 评论
 • zhouxixue 2018-01-17 10:06

  SELECT 1 as qq , 2 as ww , 1/2 as percent;

  点赞 打赏 评论
 • weixin_41587540 2018-01-18 03:12

  SELECT 1 as qq , 2 as ww , 1/2 as percent; 是对的

  点赞 打赏 评论
 • 潜江小土著 2018-01-19 05:54

  SELECT 1 as qq , 2 as ww , 1/2 as percent; 是对的,真的可行

  点赞 打赏 评论

相关推荐 更多相似问题