qq_36394003
changjiu999
2018-03-16 02:45
采纳率: 100%
浏览 1.0k
已采纳

把下面这段c语言的crc校验 转换成java的,麻烦了, 我是实在不会

//crc 之前数据,数据长度
unsigned short CRC16(unsigned char const *buf, unsigned int len)
{
unsigned short Crc=0xffff;
int i;
for(i=0; i {
Crc = ((Crc >> 8) & 0xFF) ^ CRC16Table [(Crc^ *buf++) & 0xFF];
}

return Crc;

}

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

4条回答 默认 最新

 • qq_29494043
  CheapTrick 2018-03-16 05:11
  已采纳

  http://blog.sina.com.cn/s/blog_3e28c8a50102vcp4.html

  自已把0x0000改成0xffff就行了

  点赞 评论
 • qq_28492325
  qq_28492325 2018-03-16 05:36

  https://www.jianshu.com/p/3c1398d086a7
  里面有crc算法的各种语言实现

  点赞 评论
 • baidu_30233079
  baidu_30233079 2018-03-16 06:26

  int CRC16(byte[] buf)
  {
  int Crc=0xffff;
  int i;
  for(i=0; i < buf.length; i++){
  Crc = ((Crc >> 8) & 0xFF) ^ CRC16Table [(Crc^ buf[i]) & 0xFF];
  }
  return Crc&0xFFFF;

  }

  点赞 评论
 • qq_36394003
  changjiu999 2018-03-16 07:48

  问题解决了, 解决方案如下。

  /**
   * 计算CRC16校验码
   *
   * @param bytes 字节数组
   * @return {@link String} 校验码
   * @since 1.0
   */
  public static String getCRC(byte[] bytes) {
    int CRC = 0x0000ffff;
    int POLYNOMIAL = 0x0000a001;
    int i, j;
    for (i = 0; i < bytes.length; i++) {
      CRC ^= ((int) bytes[i] & 0x000000ff);
      for (j = 0; j < 8; j++) {
        if ((CRC & 0x00000001) != 0) {
          CRC >>= 1;
          CRC ^= POLYNOMIAL;
        } else {
          CRC >>= 1;
        }
      }
    }
    return Integer.toHexString(CRC);
  }
  
  /**
   * 将16进制单精度浮点型转换为10进制浮点型
   *
   * @return float
   * @since 1.0
   */
  private float parseHex2Float(String hexStr) {
    BigInteger bigInteger = new BigInteger(hexStr, 16);
    return Float.intBitsToFloat(bigInteger.intValue());
  }
  
  /**
   * 将十进制浮点型转换为十六进制浮点型
   *
   * @return String
   * @since 1.0
   */
  private String parseFloat2Hex(float data) {
    return Integer.toHexString(Float.floatToIntBits(data));
  }
  
  点赞 评论

相关推荐