simuyinxi 2018-04-25 06:03 采纳率: 100%
浏览 1314
已采纳

Java数据结构算法问题,求最优解

实际开发中需要解决的问题,我在这里简化成简单的Map:

 Map<String,Integer> map=new HashMap<String,Integer>();
 map.put("tom",78);
 map.put("jerry",42);
 map.put("marry",12);
 map.put("hugh",37);
 map.put("aaron",23);
 map.put("john",40);
 map.put("adam",67);
 map.put("white",43);
 map.put("chris",13);

有这样一个map,key是名字,value是每个人拥有的钱
有一件物品是240元,需要所有人一起凑钱购买,求最优解:
1、第一优先的是人数,凑够钱买物品的人的组合里,人数最少的
2、第二优先的是价格,要求超过240,但是离240最接近的一组,因为从大到小排列一定能得到人数最少的,但是可能会比目标数额大很多,导致找零太多

最后要求返回满足上面两个条件的最优解,也就是这个组合里的所有元素

 • 写回答

10条回答 默认 最新

 • 默默悟问 2018-04-25 08:38
  关注
    public static List<Integer> limitValSubsequence(int[] sequence, int limitValue) {
      List<Integer> retList = new ArrayList<>();
  
      int[] sortSeq = Arrays.copyOf(sequence, sequence.length);
      Arrays.sort(sortSeq);
  
      int sumVal = 0;
      int k = 0;
      for (int i = sortSeq.length - 1; i >= 0; i--) {
        sumVal += sortSeq[i];
        if (sumVal > limitValue) {
          k = sortSeq.length - i;
          break;
        }
      }
      if (k == 0) {
        System.err.println("No subsequence math condition to > " + limitValue);
        return retList;
      }
  
      limitValSubsequencePart(sortSeq, k, sequence.length - 1, limitValue, retList);
      return retList;
    }
  
      public static int limitValSubsequencePart(int[] sequence, int count, int right, int limitValue,
        List<Integer> outSeq) 
    {
      outSeq.clear();
      if (count <= 0) return Integer.MIN_VALUE;    //不可选了
      if (right < 0) return Integer.MIN_VALUE;
      int curVal = sequence[right];
      if (limitValue > count * curVal) return Integer.MIN_VALUE;
  
      if (right == 0) {
        if (curVal > limitValue && count == 1) {
          outSeq.add(curVal);
          return curVal;
        } else {
          return Integer.MIN_VALUE;
        }
      }
  
      //if curVal in
      List<Integer> curInSeq = new ArrayList<>();
      int inValue = Integer.MIN_VALUE;  //预设无效
      if (curVal > limitValue && count == 1) {
        inValue = curVal;
        curInSeq.add(curVal);
      } else {
        List<Integer> inSubSeq = new ArrayList<>();
        int subVal = limitValSubsequencePart(sequence, count - 1, right-1, limitValue - curVal, inSubSeq);
        if (subVal == Integer.MIN_VALUE) {//无效
          inValue = Integer.MIN_VALUE;
        } else {
          inValue = curVal + subVal;
          curInSeq.addAll(inSubSeq);
          curInSeq.add(curVal);
        }
      }
  
      //if curVal not in
      List<Integer> curOutSeq = new ArrayList<>();
      int outValue = limitValSubsequencePart(sequence, count, right-1, limitValue, curOutSeq);
  
      if (inValue == Integer.MIN_VALUE) {
        outSeq.addAll(curOutSeq);
        return outValue;
      } else if (outValue == Integer.MIN_VALUE) {
        outSeq.addAll(curInSeq);
        return inValue;
      } else {
        if (curInSeq.size() < curOutSeq.size()) {
          outSeq.addAll(curInSeq);
          return inValue;
        } else if (curInSeq.size() > curOutSeq.size()) {
          outSeq.addAll(curOutSeq);
          return outValue;
        } else {
          if (inValue > outValue) {
            outSeq.addAll(curOutSeq);
            return outValue;
          } else {
            outSeq.addAll(curInSeq);
            return inValue;
          }
        }
      }
    } 
  
   public static void testLimitValArray() {
    final int NUMBER = 150;
    int[] inputs = new int[NUMBER];
    for (int i = 0; i < NUMBER; i++) inputs[i] = i+1;
    int limitValue = NUMBER * 10;
    long startTime = System.currentTimeMillis();
    List<Integer> vals = limitValSubsequence(inputs, limitValue);
    int sumVal = 0;
    for (int val : vals) sumVal += val;
    long usedTime = System.currentTimeMillis() - startTime;
    System.out.println("testLimitValArray limit:" + limitValue + ", sum:" + sumVal + ", elems:" + vals + ", usedTime:" + usedTime);
   } 
  
  

  思路和qq_38843185 是一致的。
  testLimitValArray limit:1500, sum:1501, elems:[46, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150], usedTime:9565

  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论
 • 小流氓dy 2018-04-25 06:23
  关注

  1,把所有的value取出来,用9层for循环 for(int i =0 ,i < =1 ,i++) 判断结束条件为 sum = 78i+42j+12x+。。。。 > =240;
  2, 把每种方式取出来,做比较先去人数最少的 就是变量0最多的一个。如果相等比较钱数最小的,
  如果你这个最近的一组得有一个区间来判断,如果为240-260直接,或者260-280之间这种,就可以判断一下钱满不满足条件,不满足的就取下一个
  。大致的想法就这样,具体实现还得自己根据需求优化

  评论
 • daniel_miau 2018-04-25 06:50
  关注

  分析一下哈:这个题的两个需求,一个是人要少,还有一个是钱要刚好多出一点点或者是正好。
  对于第一个要求,从大到小排然后往上加就好了,第二个需求就比较难弄了,要求是在第一个基础上,从上往下捋顺,具体有点儿复杂,如果条数多的话,值得好好想一想写一写。
  我初步的思路就是先用第一个条件,卡出那个个数。然后用这个个数来对钱数的组合进行限制。
  比方说个数是4,就给要选出的4个数,排上号1234,规定1>=2,2>=3,3>=4;mark

  评论
 • joy_we1 2018-04-25 07:13
  关注

  先排序得到满足第一个条件的人数K,接下来就是一个最接近K-SUM问题,不过只取超过的SUM,大致思路就是这样。

  评论
 • a718089112 2018-04-25 07:36
  关注

  //获取最大个数方法就不写了。例子是3个数,思路是获取任意3个数据元素组合 结果存到map中 最后比较map结果,完全按照需求啊 求分

   int a[] = {60,55,50,45,40,30,20,15};
      int target = 120 ;
      //首先获取最大个数
      int minNum = 3; 
      Map<String,Integer> map = new HashMap<String,Integer>();
      //取出数组下任意元素组合下标
      for(int i=0;i<=(a.length-minNum+1);i++){
        for(int j=0;j<a.length;j++){
          String flag = "";
          int maxIndex = 0;
          int total = 0;
          for(int k=0;k<minNum;k++){
            if((k+1) == minNum){
              flag = flag + (k+j+i)+",";
              maxIndex = k+j+i;
              if(maxIndex >= a.length){
                break;
              }
              total = total + a[(k+j+i)];
            }else{
              flag = flag + (k+i)+",";
              total = total + a[(k+i)];
            }
          }
          if(maxIndex >= a.length){
            break;
          }
          System.out.println(flag + "======" + total);
          map.put(flag, total);
        }
      }
  
      //对map结果进行120匹配即可
  
  评论
 • 关注

  几点小建议,也不一定正确:
  1、基础数据的集合,即map,最好事先用TreeMap,因为容器内元素天然有序,对我们后面的计算会减少很多时间。
  2、得到一个有序集合后,先从大到小取到满足条件的最少人数。
  3、剩下的就是遍历,比较了;
  ps:这种问题肯定避免不了遍历和递归这种操作,最优方案无非是在时间复杂度和空间复杂度上做权衡,如果是实际业务上的问题,再结合一些现实因素;

  评论
 • 关注

  如果是线上的问题,实在不行引入一些并行计算的东西,也不失为解决方案~~~

  评论
 • 懒猫不吃鱼 2018-04-25 08:41
  关注

  这不就是典型的动态规划题,为什么上面的搞这么绕

  评论
 • daniel_miau 2018-04-25 08:58
  关注

  接上上面的,拿到个数以后,再把数据分一分再遍历,
  我拿你给的数据来试试。
  图片说明
  求出类似这么一个平均数的东西,240÷5=48
  然后用差值算。给它们分开。

  评论
 • 徐靖程 2019-11-12 09:57
  关注

  public void test4() {
  Map map = new HashMap();
  String[] keys = {"tom","jerry","marry","hugh","aaron","john","adam","white","chris"};
  int[] values = {78,42,12,37,23,40,67,43,13};
  Arrays.sort(values);
  System.out.println(Arrays.toString(values));
  int sum = 0;
  for(int i = values.length-1;i>=0;i--) {
  sum+=values[i];
  map.put(keys[i], values[i]);
  if(sum>=240) {
  sum -= values[i];
  break;
  }
  }
  for (int i = 0; i < values.length; i++) {
  if(sum+values[i]>=240) {
  sum+=values[i];
  map.put(keys[i], values[i]);
  System.out.println(sum);
  System.out.println(map);
  break;
  }
  }
  }

  评论
查看更多回答(9条)

报告相同问题?

悬赏问题

 • ¥15 java 这种树形框吗
 • ¥40 找同学帮敲Python代码
 • ¥15 MYSQL 订单的商品明细重复计算问题
 • ¥15 微信实时共享位置修改
 • ¥100 TG的session协议号转成直登号号后客户端登录几分钟后自动退出设备
 • ¥50 共模反馈回路的小信号增益
 • ¥15 arduino ssd1306函数与tone函数放歌代码不兼容问题
 • ¥70 0.96版本hbase的row_key里含有双引号,无法deleteall
 • ¥15 诊断性META分析合并效能的检验
 • ¥15 请问abb根据色块判断奇偶数并根据批次号放入仓储