shencongfang2700
shencongfang2700
采纳率100%
2018-05-15 01:58

QT中QProcess调用外部exe文件的问题!

5
已采纳

现在有一个外部执行文件Tesseract.exe,该工具在cmd中在目标图片的路径下,输入tesse ract XXXX.jpg res 会在该路径下生成“res.txt”文档,文档里是对该图片OCR识别的结果。
我现在想在QT中调用这个tesseract对图像进行OCR识别,并且获取返回数据打印出来,到底该怎么写?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

3条回答

 • u012560967 _Ryan_Wang 3年前

  QFile file("res.txt");

  if (!file.open(QIODevice::ReadOnly | QIODevice::Text))

  return;

  QTextStream in(&file);

  while (!in.atEnd()) {

  QString line = in.readLine();

  qDebug()<<line;

  }

  点赞 评论 复制链接分享
 • chyuanrufeng 缘如风 3年前

  利用void finished ( int exitCode, QProcess::ExitStatus exitStatus )这个信号,在readAll()。或者readAllStandardOutput

  点赞 评论 复制链接分享
 • u012560967 _Ryan_Wang 3年前

  QProcess::execute("tesse ract XXXX.jpg"); // int execute(const QString &command)

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐