tianyu945473925
tianyu945473925
2018-05-22 05:46

Spring Boot Jpa 多表关联查询问题

20
  • spring
  • 分页
  • jpa

jpa单表分页查询很简单一个自带的findall方法就搞定。那么类似下面的多表关联分页查询该如何解决呢?
SELECT
t.id,t.co_name,e.experiment_code,e.experiment_name
FROM
tb_component t,
tb_component_flow tf,
tb_experiment_apply e
WHERE
t.id = tf.component_id
AND tf.experiment_apply_id = e.id
AND e.experiment_name LIKE '%实验%'
_***跪求大佬们在线指点。**

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

5条回答