c语言链表显示出错 求大佬帮忙

选项6出错
图片说明
#include
#include
#include
#include

//定义全局变量
int isEmpty=0;//标志,判断链表是否为空

//!!!定义单链表结构体!!!
typedef struct Node{
int NUM;//类型总数
char NAME[100];//各类型名称
int num; //各类型下的货物总数
struct Node*next;
}Node;

//函数声明
Node*create(int n,Node*L);
Node*input(Node*L);
Node*output(Node*L);
Node*outnum(Node*L);
Node*outname(Node*L);
Node*current(Node*L);
void search(Node*L);
void print(Node*L);
void searchnum(Node*L);
void searchname(Node*L);
void display(int n,Node*L);
//========新增加的函数========
Node*append(Node*L);

//主函数
void main()
{
int x;
int n;//初次输入的大小
Node *L;
if(!(L=(Node *)malloc(sizeof(Node)))) //分配空间
{
printf("\n");
exit(1);
}

printf("欢迎使用我的仓库管理系统!\n"); 
while(1)
{
  //主菜单开始 
  printf("==========================\n");
  printf("1.显示货物类型列表\n");
  printf("2.增加货物类型\n");
  printf("3.删除货物类型\n");
  printf("4.货物入库\n");
  printf("5.货物出库\n");
  printf("6.库存显示\n");
  printf("7.退出\n");
  printf("==========================\n");
  //主菜单结束
  printf("选择1-7:");
  scanf("%d",&x); 
  switch(x)
  {
    case 1:;break;
    case 2:printf("请输入最初的货物类型数量:\n");
        scanf("%d",&n);
        create(n,L);
        break;
    case 3:;break;
    case 4:;break;
    case 5:;break;
    case 6:display(n,L);break;
    case 7:;break;
    default:printf("input error!\nplaese input1-7");
  }    
}      

}

//函数
//1.创建链表节点
Node*create(int n,Node*L)
{
Node*pTail=L;
L->next=NULL;
Node*p;
p=(Node*)malloc(sizeof(Node));
if(p==NULL)
{
printf("申请内存空间失败!\n");
}

//利用尾插建立单链表
int i;
for(i=1;i<=n;i++)
{
printf("请输入第%d种类型编号:",i);
scanf("%d",&p->NUM);
printf("请输入第%d种类型名称:",i);
scanf("%s",&p->NAME);
printf("请输入第%d种类型库存:",i);
scanf("%d",&p->num);
putchar('\n');
pTail->next=p;
pTail=p;
}
p->next=NULL;
return L;
}
//2.增加货物类型
/*Node*append(Node*L)
{
Node*ptail=L;
L->next=NULL;
Node*p;
p=(Node*)malloc(sizeof(Node));
if(p==NULL)
{
printf("申请内存空间失败!\n");
}
else
{
printf("请输入新增加的类型编号:\n");
scanf("%d",&p->NUM);
printf("请输入第%d种类型名称:\n",i);
scanf("%s",&p->NAME);
printf("请输入第%d种类型库存:\n",i);
scanf("%d",&p->num);
while(p->NUM>)
{

  }
  pTail->next=p;
  pTail=p;
}
p->next=NULL;
}  

return L; 

} /
//货物显示函数
void display(int n,Node*L)
{
Node*p;
p=(Node
)malloc(sizeof(Node));
p=L->next;
int i=0;
//for(i=0;i //{
while(p!=NULL)
{
printf("第%d种类型名称:",&p->NUM);
printf("%s\n",&p->NAME);
printf("第%d种类型库存:",&p->NUM);
printf("%d\n",&p->num);
p=p->next;
//}
}

}

4个回答

 // Q690422.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include "stdafx.h"

//
//int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
//{
// return 0;
//}


#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include<malloc.h>

//¶¨ÒåÈ«¾Ö±äÁ¿
int isEmpty=0;//±êÖ¾£¬ÅжÏÁ´±íÊÇ·ñΪ¿Õ 

//£¡£¡!¶¨Òåµ¥Á´±í½á¹¹Ì壡£¡£¡ 
typedef struct Node{
  int NUM;//ÀàÐÍ×ÜÊý 
  char NAME[100];//¸÷ÀàÐÍÃû³Æ 
  int num; //¸÷ÀàÐÍϵĻõÎï×ÜÊý
  struct Node*next;
}Node;

//º¯ÊýÉùÃ÷ 
Node*create(int n,Node*L);
Node*input(Node*L);
Node*output(Node*L);
Node*outnum(Node*L);
Node*outname(Node*L);
Node*current(Node*L);
void search(Node*L);
void print(Node*L);
void searchnum(Node*L);
void searchname(Node*L);
void display(int n,Node*L);
//========ÐÂÔö¼ÓµÄº¯Êý========
Node*append(Node*L); 

//Ö÷º¯Êý
int main()
{
  int x;
  int n;//³õ´ÎÊäÈëµÄ´óС 
  Node *L;
  if(!(L=(Node *)malloc(sizeof(Node)))) //·ÖÅä¿Õ¼ä
  {
  printf("\n");
  exit(1);
  }

  printf("»¶Ó­Ê¹ÓÃÎҵIJֿâ¹ÜÀíϵͳ£¡\n"); 
  while(1)
  {
    //Ö÷²Ëµ¥¿ªÊ¼ 
    printf("==========================\n");
    printf("1.ÏÔʾ»õÎïÀàÐÍÁбí\n");
    printf("2.Ôö¼Ó»õÎïÀàÐÍ\n");
    printf("3.ɾ³ý»õÎïÀàÐÍ\n");
    printf("4.»õÎïÈë¿â\n");
    printf("5.»õÎï³ö¿â\n");
    printf("6.¿â´æÏÔʾ\n");
    printf("7.Í˳ö\n");
    printf("==========================\n");
    //Ö÷²Ëµ¥½áÊø
    printf("Ñ¡Ôñ1-7:");
    scanf("%d",&x); 
    switch(x)
    {
      case 1:;break;
      case 2:printf("ÇëÊäÈë×î³õµÄ»õÎïÀàÐÍÊýÁ¿:\n");
          scanf("%d",&n);
          create(n,L);
          break;
      case 3:;break;
      case 4:;break;
      case 5:;break;
      case 6:display(n,L);break;
      case 7:;break;
      default:printf("input error!\nplaese input1-7");
    }    
  }      
} 

//º¯Êý
//1.´´½¨Á´±í½Úµã
Node*create(int n,Node*L)
{
  Node*pTail=L; 
  L->next=NULL;
  Node*p;

  //ÀûÓÃβ²å½¨Á¢µ¥Á´±í 
  int i;
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
    p=(Node*)malloc(sizeof(Node));
    if(p==NULL)
    {
      printf("ÉêÇëÄÚ´æ¿Õ¼äʧ°Ü£¡\n");
    }  
    printf("ÇëÊäÈëµÚ%dÖÖÀàÐͱàºÅ:",i);
    scanf("%d",&p->NUM);
    printf("ÇëÊäÈëµÚ%dÖÖÀàÐÍÃû³Æ:",i);
    scanf("%s",&p->NAME);
    printf("ÇëÊäÈëµÚ%dÖÖÀàÐÍ¿â´æ:",i);
    scanf("%d",&p->num);
    putchar('\n');
    pTail->next=p;
    pTail=p;

  }
  p->next=NULL;
  return L; 
} 
//2.Ôö¼Ó»õÎïÀàÐÍ
/*Node*append(Node*L)
{
  Node*ptail=L;
  L->next=NULL;
  Node*p;
  p=(Node*)malloc(sizeof(Node));
  if(p==NULL)
  {
    printf("ÉêÇëÄÚ´æ¿Õ¼äʧ°Ü£¡\n");
  }
  else
  {
    printf("ÇëÊäÈëÐÂÔö¼ÓµÄÀàÐͱàºÅ£º\n");
    scanf("%d",&p->NUM);
    printf("ÇëÊäÈëµÚ%dÖÖÀàÐÍÃû³Æ:\n",i);
    scanf("%s",&p->NAME);
    printf("ÇëÊäÈëµÚ%dÖÖÀàÐÍ¿â´æ:\n",i);
    scanf("%d",&p->num);
    while(p->NUM>)
    {

    }
    pTail->next=p;
    pTail=p;
  }
  p->next=NULL;
  }  

  return L; 

} */
//»õÎïÏÔʾº¯Êý
void display(int n,Node*L)
{
  Node*p;
  p=(Node*)malloc(sizeof(Node));
  p=L->next;
  int i=0;
  //for(i=0;i<n;i++)
  //{ 
  while(p!=NULL)
  {
    printf("the name of %d:",p->NUM);
    printf("%s\n",p->NAME);
    printf("the stock of %d:",p->NUM);
    printf("%d\n",p->num);
    p=p->next;
  //}
  }  
}


不要取地址,否则打印的是指针

 void display(int n,Node*L)
{
  Node*p;
  p=(Node*)malloc(sizeof(Node));
  p=L->next;
  int i=0;
  //for(i=0;i<n;i++)
  //{ 
  while(p!=NULL)
  {
    printf("第%d种类型名称:",p->NUM);
    printf("%s\n",p->NAME);
    printf("第%d种类型库存:",p->NUM);
    printf("%d\n",p->num);
    p=p->next;
  //}
  }  
}

图片说明

这是运行结果,我的电脑是英文版,别的地方输出乱码你不要管。

cara_celia
cara_celia 如果n=2 的话,选项六只会显示最后一个节点的数据 第一个节点的数据没有显示出来
接近 2 年之前 回复

你create里面,每个节点都要分配一次,否则后面的冲掉了前面的

  for(i=1;i<=n;i++)
  {
    p=(Node*)malloc(sizeof(Node));
    if(p==NULL)
    {
      printf("ÉêÇëÄÚ´æ¿Õ¼äʧ°Ü£¡\n");
    }  
    printf("ÇëÊäÈëµÚ%dÖÖÀàÐͱàºÅ:",i);
    scanf("%d",&p->NUM);
    printf("ÇëÊäÈëµÚ%dÖÖÀàÐÍÃû³Æ:",i);
    scanf("%s",&p->NAME);
    printf("ÇëÊäÈëµÚ%dÖÖÀàÐÍ¿â´æ:",i);
    scanf("%d",&p->num);
    putchar('\n');
    pTail->next=p;
    pTail=p;

  }

请无视乱码,我电脑是英文系统。

这次对了

图片说明

如果问题解决,麻烦及时采纳,方法是点我回答右边的采纳按钮。

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
抄袭、复制答案,以达到刷声望分或其他目的的行为,在CSDN问答是严格禁止的,一经发现立刻封号。是时候展现真正的技术了!
立即提问