cara_celia
2018-05-28 10:32
采纳率: 18.8%
浏览 677
已采纳

c语言链表显示出错 求大佬帮忙

选项6出错
图片说明
#include
#include
#include
#include

//定义全局变量
int isEmpty=0;//标志,判断链表是否为空

//!!!定义单链表结构体!!!
typedef struct Node{
int NUM;//类型总数
char NAME[100];//各类型名称
int num; //各类型下的货物总数
struct Node*next;
}Node;

//函数声明
Node*create(int n,Node*L);
Node*input(Node*L);
Node*output(Node*L);
Node*outnum(Node*L);
Node*outname(Node*L);
Node*current(Node*L);
void search(Node*L);
void print(Node*L);
void searchnum(Node*L);
void searchname(Node*L);
void display(int n,Node*L);
//========新增加的函数========
Node*append(Node*L);

//主函数
void main()
{
int x;
int n;//初次输入的大小
Node *L;
if(!(L=(Node *)malloc(sizeof(Node)))) //分配空间
{
printf("\n");
exit(1);
}

printf("欢迎使用我的仓库管理系统!\n"); 
while(1)
{
  //主菜单开始 
  printf("==========================\n");
  printf("1.显示货物类型列表\n");
  printf("2.增加货物类型\n");
  printf("3.删除货物类型\n");
  printf("4.货物入库\n");
  printf("5.货物出库\n");
  printf("6.库存显示\n");
  printf("7.退出\n");
  printf("==========================\n");
  //主菜单结束
  printf("选择1-7:");
  scanf("%d",&x); 
  switch(x)
  {
    case 1:;break;
    case 2:printf("请输入最初的货物类型数量:\n");
        scanf("%d",&n);
        create(n,L);
        break;
    case 3:;break;
    case 4:;break;
    case 5:;break;
    case 6:display(n,L);break;
    case 7:;break;
    default:printf("input error!\nplaese input1-7");
  }    
}      

}

//函数
//1.创建链表节点
Node*create(int n,Node*L)
{
Node*pTail=L;
L->next=NULL;
Node*p;
p=(Node*)malloc(sizeof(Node));
if(p==NULL)
{
printf("申请内存空间失败!\n");
}

//利用尾插建立单链表
int i;
for(i=1;i<=n;i++)
{
printf("请输入第%d种类型编号:",i);
scanf("%d",&p->NUM);
printf("请输入第%d种类型名称:",i);
scanf("%s",&p->NAME);
printf("请输入第%d种类型库存:",i);
scanf("%d",&p->num);
putchar('\n');
pTail->next=p;
pTail=p;
}
p->next=NULL;
return L;
}
//2.增加货物类型
/*Node*append(Node*L)
{
Node*ptail=L;
L->next=NULL;
Node*p;
p=(Node*)malloc(sizeof(Node));
if(p==NULL)
{
printf("申请内存空间失败!\n");
}
else
{
printf("请输入新增加的类型编号:\n");
scanf("%d",&p->NUM);
printf("请输入第%d种类型名称:\n",i);
scanf("%s",&p->NAME);
printf("请输入第%d种类型库存:\n",i);
scanf("%d",&p->num);
while(p->NUM>)
{

  }
  pTail->next=p;
  pTail=p;
}
p->next=NULL;
}  

return L; 

} /
//货物显示函数
void display(int n,Node*L)
{
Node*p;
p=(Node
)malloc(sizeof(Node));
p=L->next;
int i=0;
//for(i=0;i //{
while(p!=NULL)
{
printf("第%d种类型名称:",&p->NUM);
printf("%s\n",&p->NAME);
printf("第%d种类型库存:",&p->NUM);
printf("%d\n",&p->num);
p=p->next;
//}
}

}

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

4条回答 默认 最新

 • threenewbee 2018-05-28 16:22
  已采纳
   // Q690422.cpp : Defines the entry point for the console application.
  //
  
  #include "stdafx.h"
  
  //
  //int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
  //{
  // return 0;
  //}
  
  
  #include<stdio.h> 
  #include<stdlib.h>
  #include<string.h>
  #include<malloc.h>
  
  //¶¨ÒåÈ«¾Ö±äÁ¿
  int isEmpty=0;//±êÖ¾£¬ÅжÏÁ´±íÊÇ·ñΪ¿Õ 
  
  //£¡£¡!¶¨Òåµ¥Á´±í½á¹¹Ì壡£¡£¡ 
  typedef struct Node{
    int NUM;//ÀàÐÍ×ÜÊý 
    char NAME[100];//¸÷ÀàÐÍÃû³Æ 
    int num; //¸÷ÀàÐÍϵĻõÎï×ÜÊý
    struct Node*next;
  }Node;
  
  //º¯ÊýÉùÃ÷ 
  Node*create(int n,Node*L);
  Node*input(Node*L);
  Node*output(Node*L);
  Node*outnum(Node*L);
  Node*outname(Node*L);
  Node*current(Node*L);
  void search(Node*L);
  void print(Node*L);
  void searchnum(Node*L);
  void searchname(Node*L);
  void display(int n,Node*L);
  //========ÐÂÔö¼ÓµÄº¯Êý========
  Node*append(Node*L); 
  
  //Ö÷º¯Êý
  int main()
  {
    int x;
    int n;//³õ´ÎÊäÈëµÄ´óС 
    Node *L;
    if(!(L=(Node *)malloc(sizeof(Node)))) //·ÖÅä¿Õ¼ä
    {
    printf("\n");
    exit(1);
    }
  
    printf("»¶Ó­Ê¹ÓÃÎҵIJֿâ¹ÜÀíϵͳ£¡\n"); 
    while(1)
    {
      //Ö÷²Ëµ¥¿ªÊ¼ 
      printf("==========================\n");
      printf("1.ÏÔʾ»õÎïÀàÐÍÁбí\n");
      printf("2.Ôö¼Ó»õÎïÀàÐÍ\n");
      printf("3.ɾ³ý»õÎïÀàÐÍ\n");
      printf("4.»õÎïÈë¿â\n");
      printf("5.»õÎï³ö¿â\n");
      printf("6.¿â´æÏÔʾ\n");
      printf("7.Í˳ö\n");
      printf("==========================\n");
      //Ö÷²Ëµ¥½áÊø
      printf("Ñ¡Ôñ1-7:");
      scanf("%d",&x); 
      switch(x)
      {
        case 1:;break;
        case 2:printf("ÇëÊäÈë×î³õµÄ»õÎïÀàÐÍÊýÁ¿:\n");
            scanf("%d",&n);
            create(n,L);
            break;
        case 3:;break;
        case 4:;break;
        case 5:;break;
        case 6:display(n,L);break;
        case 7:;break;
        default:printf("input error!\nplaese input1-7");
      }    
    }      
  } 
  
  
  
  
  
  //º¯Êý
  //1.´´½¨Á´±í½Úµã
  Node*create(int n,Node*L)
  {
    Node*pTail=L; 
    L->next=NULL;
    Node*p;
  
    //ÀûÓÃβ²å½¨Á¢µ¥Á´±í 
    int i;
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
      p=(Node*)malloc(sizeof(Node));
      if(p==NULL)
      {
        printf("ÉêÇëÄÚ´æ¿Õ¼äʧ°Ü£¡\n");
      }  
      printf("ÇëÊäÈëµÚ%dÖÖÀàÐͱàºÅ:",i);
      scanf("%d",&p->NUM);
      printf("ÇëÊäÈëµÚ%dÖÖÀàÐÍÃû³Æ:",i);
      scanf("%s",&p->NAME);
      printf("ÇëÊäÈëµÚ%dÖÖÀàÐÍ¿â´æ:",i);
      scanf("%d",&p->num);
      putchar('\n');
      pTail->next=p;
      pTail=p;
  
    }
    p->next=NULL;
    return L; 
  } 
  //2.Ôö¼Ó»õÎïÀàÐÍ
  /*Node*append(Node*L)
  {
    Node*ptail=L;
    L->next=NULL;
    Node*p;
    p=(Node*)malloc(sizeof(Node));
    if(p==NULL)
    {
      printf("ÉêÇëÄÚ´æ¿Õ¼äʧ°Ü£¡\n");
    }
    else
    {
      printf("ÇëÊäÈëÐÂÔö¼ÓµÄÀàÐͱàºÅ£º\n");
      scanf("%d",&p->NUM);
      printf("ÇëÊäÈëµÚ%dÖÖÀàÐÍÃû³Æ:\n",i);
      scanf("%s",&p->NAME);
      printf("ÇëÊäÈëµÚ%dÖÖÀàÐÍ¿â´æ:\n",i);
      scanf("%d",&p->num);
      while(p->NUM>)
      {
  
      }
      pTail->next=p;
      pTail=p;
    }
    p->next=NULL;
    }  
  
    return L; 
  
  } */
  //»õÎïÏÔʾº¯Êý
  void display(int n,Node*L)
  {
    Node*p;
    p=(Node*)malloc(sizeof(Node));
    p=L->next;
    int i=0;
    //for(i=0;i<n;i++)
    //{ 
    while(p!=NULL)
    {
      printf("the name of %d:",p->NUM);
      printf("%s\n",p->NAME);
      printf("the stock of %d:",p->NUM);
      printf("%d\n",p->num);
      p=p->next;
    //}
    }  
  }
  
  
  
  已采纳该答案
  打赏 评论
 • threenewbee 2018-05-28 10:40

  不要取地址,否则打印的是指针

   void display(int n,Node*L)
  {
    Node*p;
    p=(Node*)malloc(sizeof(Node));
    p=L->next;
    int i=0;
    //for(i=0;i<n;i++)
    //{ 
    while(p!=NULL)
    {
      printf("第%d种类型名称:",p->NUM);
      printf("%s\n",p->NAME);
      printf("第%d种类型库存:",p->NUM);
      printf("%d\n",p->num);
      p=p->next;
    //}
    }  
  }
  
  打赏 评论
 • threenewbee 2018-05-28 10:43

  图片说明

  这是运行结果,我的电脑是英文版,别的地方输出乱码你不要管。

  打赏 评论
 • threenewbee 2018-05-28 16:22

  你create里面,每个节点都要分配一次,否则后面的冲掉了前面的

    for(i=1;i<=n;i++)
    {
      p=(Node*)malloc(sizeof(Node));
      if(p==NULL)
      {
        printf("ÉêÇëÄÚ´æ¿Õ¼äʧ°Ü£¡\n");
      }  
      printf("ÇëÊäÈëµÚ%dÖÖÀàÐͱàºÅ:",i);
      scanf("%d",&p->NUM);
      printf("ÇëÊäÈëµÚ%dÖÖÀàÐÍÃû³Æ:",i);
      scanf("%s",&p->NAME);
      printf("ÇëÊäÈëµÚ%dÖÖÀàÐÍ¿â´æ:",i);
      scanf("%d",&p->num);
      putchar('\n');
      pTail->next=p;
      pTail=p;
  
    }
  

  请无视乱码,我电脑是英文系统。

  这次对了

  图片说明

  如果问题解决,麻烦及时采纳,方法是点我回答右边的采纳按钮。

  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题