dabocaiqq
2018-06-15 03:50
采纳率: 66.6%
浏览 1.4k

javascript如何用数组实现冒泡排序的算法,不用sort函数怎么实现?

javascript如何用数组实现冒泡排序的算法,不用sort函数怎么实现?

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

4条回答 默认 最新

 • 已采纳
   var examplearr=[8,94,15,88,55,76,21,39];
  function sortarr(arr){
    for(i=0;i<arr.length-1;i++){
      for(j=0;j<arr.length-1-i;j++){
        if(arr[j]>arr[j+1]){
          var temp=arr[j];
          arr[j]=arr[j+1];
          arr[j+1]=temp;
        }
      }
    }
    return arr;
  }
  sortarr(examplearr);
  console.log(examplearr);
  
  打赏 评论
 • wanliofficial 2018-06-15 03:55

  /*原生方法。。快速排序*/

    //1、找一个基准点 
    //2、建立两个数组,分别存储左边右边的数组 
    //3、利用递归,进行下次比较 
    function quick_sort (arr) { 
      if(arr.length<=1){ 
        return arr; 
      } 
  
      var num=Math.floor(arr.length/2);//找到基准点 
  
      var numValue=arr.splice(num,1);//基准点对应的基准值 
  
      var left=[];//左边数组 
      var right=[];//右边数组 
  
      for (var i = 0; i < arr.length; i++) { 
        if (arr[i]<numValue) { 
          left.push(arr[i]);//小于这个基准值的放到左边 
        }else{ 
          right.push(arr[i]) ;//大于放到右边         
        } 
      }; 
      return quick_sort(left).concat([numValue],quick_sort(right));//连接 
    } 
  
    alert(quick_sort([12,5,6,37,22,40])) 
  
  打赏 评论
 • 一曲微茫度此生 2018-06-15 04:06

  function paoSort( $arr ){
  $len = count($arr);
  for ($i = 1; $i< $len ; $i++){
  for ($k = 0; $k < $len - $i ; $k++){
  if($arr[$k] < $arr[$k+1]){
  $tmp = $arr[$k];
  $arr[$k] = $arr[$k+1];
  $arr[$k +1] = $tmp;
  }
  }
  }
  return $arr;
  }

  打赏 评论
 • 谭光志 2018-06-15 06:52
  /**
   * [冒泡排序]
   * @param {array} [乱序数组]
   * @return {array} [顺序/倒序数组]
   */
  function bubble(arry) {
    let len = arry.length - 1
    let temp
    for (let i = 0; i < len; i++) {
      for (let j = 0; j < len; j++) {
        if (arry[j] > arry[j + 1]) {
          temp = arry[j]
          arry[j] = arry[j + 1]
          arry[j + 1] = temp
        }
      }
    }
    return arry
  }
  
  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题