Jsonol
2018-06-20 02:55
采纳率: 100%
浏览 4.5k
已采纳

正则表达式0-1包含两位小数

0-1包含两位小数(0.01-0.99),并且包含0和1 的正则怎么写,谢谢大家

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

7条回答 默认 最新

 • 最佳回答
   var re=/^(1|0(\.\d{1,2})?)$/
  console.log(re.test('1'))
  console.log(re.test('0'))
  console.log(re.test('0.99'))
  console.log(re.test('0.0'))
  console.log(re.test('0.01'))
  console.log(re.test('0.31'))
  console.log(re.test('0.311'))
  console.log(re.test('1.0'))
  console.log(re.test('1.1'))
  
  评论
  解决 无用 2
  打赏 举报
查看更多回答(6条)

相关推荐 更多相似问题