weixin_40187983
2018-06-22 06:40
采纳率: 100%
浏览 846
已采纳

很简单的字串切割问题 (vb.net)

我有一字串
其组合可能为
AAA,BBB,----->AAA,BBB
AAA,CCC ------> AAA,CCC
BBB,------------>BBB
CCC,DDD,EEE,-->CCC,DDD,EEE
CCC-------------->CCC
「,」有可能有,有可能没有
我想要把最后一个「,」去除,请问如何呢?

10条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题