weixin_40187983
weixin_40187983
采纳率73.6%
2018-06-30 03:22 阅读 584

简单的字串切割问题(使用vb.net)

5

我有很多数组,载入时
第一个 "2, 深圳, 2018-06-30 101958, name...... "
第二个 "北京, 2018-06-30 101958, name...... "
第三个 "南京, 2018-06-30 101958, name...... "
........

以上的字串放在 str() 里

依序载入出来时,只有第一个会有 "2,深圳,........."
2是我传出的一个参数,我要和数组分开放

希望结果
2和 , 移出
"深圳, 2018-06-30 101958, name...... "
"北京, 2018-06-30 101958, name...... "
"南京, 2018-06-30 101958, name...... "
dim newNum =2 把2另置入新的参数里

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

2条回答 默认 最新

 • 已采纳
  caozhy 从今以后生命中的每一秒都属于我爱的人 2018-06-30 06:14

  dim newNum = Val(str.First(Function(x) Regex.IsMatch("^\d+(?=\,)", x)).Split(",")(0))
  str = str.Select(Function(x), Regex.Replace("^\d+\,", x, "")).ToArray()

  点赞 评论 复制链接分享
 • weixin_40187983 weixin_40187983 2018-06-30 10:45

  to Caozhy
  图片说明

  我在最上面有加了Imports System.Text.RegularExpressions
  x写未声明名称x 这是我那边还需要加东西吗?

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐