ai_bao_zi
咕噜是个大胖子
2018-07-16 08:47

javaweb servlet中映射路径配置问题

10
 • java
 • servlet
 • xml

一、/* 和*.do的匹配问题

我web.xml中的配置如下

 <servlet>
    <servlet-name>TwoServlet</servlet-name>
    <servlet-class>com.fh.TwoServlet</servlet-class>
  </servlet>

  <servlet-mapping>
    <servlet-name>TwoServlet</servlet-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
  </servlet-mapping>


  <servlet>
    <servlet-name>FourServlet</servlet-name>
    <servlet-class>com.fh.FourServlet</servlet-class>
  </servlet>

  <servlet-mapping>
    <servlet-name>FourServlet</servlet-name>
    <url-pattern>*.do</url-pattern>
  </servlet-mapping>

然后做测试时发现,若访问路径为

 http://localhost/test/a.do 

http://localhost/test/xxx/yyy/a.do 

个人理解的*.do就是匹配末尾是.do结尾的路径,而/*则是全部范围任意匹配

按照我的理解,结果应该以上两个路径应该都是访问FourServlet这个类,但是实际结果却全是TwoServlet类,所以希望有经验的朋友能帮忙解答,谢谢

 • 点赞
 • 回答
 • 收藏
 • 复制链接分享

13条回答

为你推荐