qq_37583141
南烟i
采纳率13.3%
2018-07-20 03:53 阅读 6.9k

前端js中Map取值问题,如下:

10

我在前端js中写
var Map = JSON.stringify(layer.p1);
console.log(Map);
页面得到:
{"type":"line","x1":429,"y1":135,"x2":374,"y2":182,"x3":432,"y3":220,"x4":559,"y4":306,"x5":605,"y5":191,"x6":458,"y6":100}
我该如何从数组中获得x,y的最大值与最小值?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

6条回答 默认 最新

 • 已采纳
  jslang 天际的海浪 2018-07-20 05:25
  var map = {"type":"line","x1":429,"y1":135,"x2":374,"y2":182,"x3":432,"y3":220,"x4":559,"y4":306,"x5":605,"y5":191,"x6":458,"y6":100};
  var xmax = -Infinity;
  var ymax = -Infinity;
  var xmin = Infinity;
  var ymin = Infinity;
  for (var n in map) {
    if (n.charAt(0)=="x") {
      xmax = Math.max(map[n],xmax);
      xmin = Math.min(map[n],xmin);
    }
    if (n.charAt(0)=="y") {
      ymax = Math.max(map[n],ymax);
      ymin = Math.min(map[n],ymin);
    }
  }
  alert("xmax = "+xmax+", ymax = "+ymax+", xmin = "+xmin+", ymin = "+ymin);
  
  点赞 3 评论 复制链接分享
 • caozhy 从今以后生命中的每一秒都属于我爱的人 2018-07-20 04:34
   var x = { Map.x1, Map.x2, ... Map.x6 };
  var y = { Map.y1, Map.y2, ... Map.y6 };
  var max = x[0];
  for (var i = 1; i < 6; i++)
  if (max < x[i]) max = x[i];
  alert("x的最大值" + max);
  var max = y[0];
  for (var i = 1; i < 6; i++)
  if (max < y[i]) max = y[i];
  alert("y的最大值" + max);
  
  点赞 评论 复制链接分享
 • zhukewen123 zhukewen123 2018-07-20 05:00

  var maxx=0,maxy=0,minx=9999,miny=9999;
  for(var i = 1; i<=6;i++){
  var x=Map["x"+i];
  var y=Map["y"+i];
  if(x>maxx)
  maxx = x;
  else if(x minx = x;
  if(y>maxy)
  maxy = y;
  else if(y<miny)
  miny = y;
  }

  点赞 评论 复制链接分享
 • th1991 眯眯眼有杀气 2018-07-20 05:17

  let data = {"type":"line","x1":429,"y1":135,"x2":374,"y2":182,"x3":432,"y3":220,"x4":559,"y4":306,"x5":605,"y5":191,"x6":458,"y6":100}

  let xArray = []
  let yArray = []
  Object.keys(data).forEach(function(key){
  if(key.match(/^x\d+/)){
  xArray.push(data[key])
  }
  if(key.match(/^y\d+/)){
  yArray.push(data[key])
  }
  })
  let xMax = Math.max.apply(null,xArray)
  let yMax = Math.max.apply(null,yArray)
  let xMin = Math.min.apply(null,xArray)
  let yMin = Math.min.apply(null,yArray)

  点赞 评论 复制链接分享
 • orcmylove orcmylove 2018-07-20 06:43

  var map = {"type":"line","x1":429,"y1":135,"x2":374,"y2":182,"x3":432,"y3":220,"x4":559,"y4":306,"x5":605,"y5":191,"x6":458,"y6":100};

  var x_max = -999999; //X最大值
  var x_min = 9999999999999; //X最小值
  var y_max = -999999;//Y最大值
  var y_min = 9999999999999; //Y最小值
  for (var k in map) {
  if (k.substr(0, 1) == 'x') {
  if (x_max < map[k]) x_max = map[k];
  if (x_min > map[k]) x_min = map[k];
  }
  if (k.substr(0, 1) == 'y') {
  if (y_max < map[k]) y_max = map[k];
  if (y_min > map[k]) y_min = map[k];
  }
  }

  点赞 评论 复制链接分享
 • qq_27689675 mchens 2018-07-20 07:40
  
  var obj ={"type":"line","x1":429,"y1":135,"x2":374,"y2":182,"x3":432,"y3":220,"x4":559,"y4":306,"x5":605,"y5":191,"x6":458,"y6":100}
  
  let arrX = []
  let arrY = []
  for (var key in obj) {
    console.log(typeof(obj[key]))
    if(typeof(obj[key]) === 'number'){
      if(key.indexOf('x') > -1) {
        arrX.push(obj[key])
      }
      if(key.indexOf('y') > -1) {
        arrY.push(obj[key])
      }
    }
  
  }
  
  console.log(arrX, arrY)
  
  // es6
  console.log('x最大值:' + Math.max(...arrX), 'x最小值:' + Math.min(...arrX))
  console.log('y最大值:' + Math.max(...arrY), 'y最小值:' + Math.min(...arrY))
  
  //es5 请使用下面的方法
  // Math.max.apply(null,arrX)
  
  
  

  望采纳

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐