qq_37583141
南烟i
采纳率13.3%
2018-07-23 07:51

前端js获取对象中的值

5
已采纳

{"type":"line","x1":429,"y1":135,"x2":374,"y2":182,"x3":432,"y3":220,"x4":559,"y4":306,"x5":605,"y5":191,"x6":458,"y6":100}
我该如何从对象中获得x,y的所有的值以及最大值与最小值?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

7条回答

 • jslang 天际的海浪 3年前
  var map = {"type":"line","x1":429,"y1":135,"x2":374,"y2":182,"x3":432,"y3":220,"x4":559,"y4":306,"x5":605,"y5":191,"x6":458,"y6":100};
  var x = [], y = [];
  for (var n in map) {
    if (n.charAt(0)=="x") {
      x.push(map[n]);
    }
    if (n.charAt(0)=="y") {
      y.push(map[n]);
    }
  }
  alert("x所有值:"+x+"\nx最大值:"+Math.max.apply(Math,x)+"\nx最小值:"+Math.min.apply(Math,x)+"\ny所有值:"+y+"\ny最大值:"+Math.max.apply(Math,y)+"\ny最小值:"+Math.min.apply(Math,y));
  
  
  点赞 1 评论 复制链接分享
 • Flyfish_L 默默a20 3年前

  你这数据结构有问题,
  换我的话设计是 x为一个数组,y为一个数组,
  {"type":"line","x":[429,xxx,xxx],"y":135}

  点赞 1 评论 复制链接分享
 • weixin_40112792 weixin_40112792 3年前

  var obj = {
  "type":"line",
  "x1":429,
  "y1":135,
  "x2":374,
  "y2":182,
  "x3":432,
  "y3":220,
  "x4":559,
  "y4":306,
  "x5":605,
  "y5":191,
  "x6":458,
  "y6":100 },
  xArr = [],
  yArr = [],
  xyArr = [];

    // 去除对象中的 "type":"line"
    for(var key in obj){
      delete obj["type"];
    };
  
    // 获取对象的key组成的数组
    var objNameArray = Object.keys(obj);
  
    // 遍历key数组
    for(var i=0;i<=objNameArray.length-1;i++){
      //获取x1,x2,x3,x4,x5,x6...
      if( objNameArray[i].indexOf('x')!=-1 ){
        xArr.push(obj[objNameArray[i]]);
      };
      //获取y1,y2,y3,y4,y5,y6...
      if( objNameArray[i].indexOf('y')!=-1 ){
        yArr.push(obj[objNameArray[i]]);
      };
      // 获取x1,y1,x2,y2.....
      xyArr.push(obj[objNameArray[i]])
    }
    console.log(xArr);
    console.log(yArr);
    console.log(xyArr);
  
  点赞 评论 复制链接分享
 • andriod_lmhcn andriod_lmhcn 3年前

  使用jsonarray结构,

  点赞 评论 复制链接分享
 • qq_36113427 是你的十月 3年前

  对象中只有6个x,y值,做一次循环即可。

  点赞 评论 复制链接分享
 • Flyfish_L 默默a20 3年前

  var data = {"type":"line","x1":429,"y1":135,"x2":374,"y2":182,"x3":432,"y3":220,"x4":559,"y4":306,"x5":605,"y5":191,"x6":458,"y6":100};
  var preMaxX = data.x1;
  for(var i = 2 ; i<=6;i++){
  var temp = data.x+"i";
  if(preMaxX<temp){
  preMaxX = temp;
  }
  }

  var preMaxY = data.y1;
  for(var j = 2 ; j<=6;j++){
  var tempY = data.x+"j";
  if(preMaxY<tempY){
  preMaxY = tempY;
  }
  }

  点赞 评论 复制链接分享
 • studying2014 studying2014 3年前

  先获取所有的键,然后循环所有的键,根据键名包含x的获取所有的x值,y一样,同样可以获取x的最大值和最小值,希望对你有帮助。

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐