qq_35883107
qq_35883107
采纳率66.7%
2018-09-07 14:40

一张表列与主键关联如何查询

5
已采纳

图片说明
sid为主键,sname为员工姓名,zid为员工上司id null代表没有,chengji为成绩
问题:
规定查询显示 主键,员工姓名,员工上司姓名,成绩
如何写sql

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

2条回答

 • hu582205 胡易卿 3年前

  select t.id ,t.name , (select name from t t1 where t1.id = t.zid) as shangsixingming ,chengji from t

  点赞 评论 复制链接分享
 • qq_43008935 梨小番茄 3年前

  select a.sid,a.sname,(select sname from emp a,emp b where a.zid = b.sid),chengji from a

  点赞 评论 复制链接分享