ak_smile
2018-09-25 13:44
浏览 261

perl新手求教文本处理?

文本1:
stpg
pass: 10
fail: 20
xtpg
pass: 30
fail: 40
文本2:
stpg
pass: 50
stpg
fail: 60
xtpg
pass: 70
xtpg
fail: 80

要求输出为
stpg
pass: 60 ##60=10+50
stpg
fail: 80 ##80=20+60
xtpg
pass: 100 ##100=30+70
xtpg
fail: 120 ##120=40+80

注:##后面的是为了看清规则,不用输出
输出的格式与文本1类似也可以
求教各位大神该怎么写啊

  • 写回答
  • 关注问题
  • 收藏
  • 邀请回答

相关推荐 更多相似问题