weixin_43320687
漱流枕石
2018-10-01 03:08
采纳率: 66.7%
浏览 317
已采纳

c语言才入门新人求问....

输入
输入有t组数据,先输入一个t,表示数据组数,每组数据包含1个n,表示你需要计算接下来的n个数的和,然后输入n个数,每两个数之间由空格分割
输出
对于每组数据,在下一行,输出这些数的和
每两组数据之间有一个空行
最后一组数据后,输出End
样例输入
2
4 1 3 2 4
5 1 5 2 3 1
样例输出
10

12
End

怎么才能弄出这样的格式?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • caozhy
  已采纳

  你要输入和输出分开,就必须用一个数组来存储每组算出来的和,再统一输出。

  点赞 评论
 • caozhy
  #include "stdlib.h"
  #include "stdio.h"
  
  int main()
  {
    int t,b,sum=0,a,i;
    scanf("%d",&t);
    int * arr = (int *)malloc(sizeof(int) * t);
    int n = t;
    while(t--)
    {
      sum = 0;
      scanf("%d",&a);
      for(i=0;i<a;i++)
      {
        scanf("%d",&b);
        sum+=b;
      }
      arr[t] = sum;
    }
    t = n;
    while(t--)
    {
      printf("%d\n",arr[t]);
    }
    printf("End"); 
    return 0;
  }
  

  图片说明

  点赞 评论

相关推荐