SpringBoot文件下载请求拦截器报错:

背景:SpringBoot-文件下载
代码:
1. 配置文件:
图片说明
2. 拦截器:
图片说明
3. 控制器:
图片说明
异常信息:
图片说明


java.lang.ClassCastException: org.springframework.web.servlet.resource.ResourceHttpRequestHandler cannot be cast to org.springframework.web.method.HandlerMethod
  at com.imooc.interceptor.RequestLogInterceptor.preHandle(RequestLogInterceptor.java:31) ~[classes/:na]
  at org.springframework.web.servlet.HandlerExecutionChain.applyPreHandle(HandlerExecutionChain.java:136) ~[spring-webmvc-5.0.9.RELEASE.jar:5.0.9.RELEASE]
  at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:986) ~[spring-webmvc-5.0.9.RELEASE.jar:5.0.9.RELEASE]
  at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:925) ~[spring-webmvc-5.0.9.RELEASE.jar:5.0.9.RELEASE]
  at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:974) ~[spring-webmvc-5.0.9.RELEASE.jar:5.0.9.RELEASE]
  at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:866) ~[spring-webmvc-5.0.9.RELEASE.jar:5.0.9.RELEASE]
  at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:635) ~[tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:851) ~[spring-webmvc-5.0.9.RELEASE.jar:5.0.9.RELEASE]
  at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:742) ~[tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:231) ~[tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) ~[tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52) ~[tomcat-embed-websocket-8.5.34.jar:8.5.34]
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) ~[tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) ~[tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at com.imooc.filter.RequestLogFilter.doFilter(RequestLogFilter.java:43) ~[classes/:na]
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) ~[tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) ~[tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at org.springframework.boot.actuate.web.trace.servlet.HttpTraceFilter.doFilterInternal(HttpTraceFilter.java:90) ~[spring-boot-actuator-2.0.5.RELEASE.jar:2.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) ~[spring-web-5.0.9.RELEASE.jar:5.0.9.RELEASE]
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) ~[tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) ~[tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:320) ~[spring-security-web-5.0.8.RELEASE.jar:5.0.8.RELEASE]
  at org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.invoke(FilterSecurityInterceptor.java:127) ~[spring-security-web-5.0.8.RELEASE.jar:5.0.8.RELEASE]
  at org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.doFilter(FilterSecurityInterceptor.java:91) ~[spring-security-web-5.0.8.RELEASE.jar:5.0.8.RELEASE]
  at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) ~[spring-security-web-5.0.8.RELEASE.jar:5.0.8.RELEASE]
  at org.springframework.security.web.access.ExceptionTranslationFilter.doFilter(ExceptionTranslationFilter.java:119) ~[spring-security-web-5.0.8.RELEASE.jar:5.0.8.RELEASE]
  at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) ~[spring-security-web-5.0.8.RELEASE.jar:5.0.8.RELEASE]
  at org.springframework.security.web.session.SessionManagementFilter.doFilter(SessionManagementFilter.java:137) ~[spring-security-web-5.0.8.RELEASE.jar:5.0.8.RELEASE]
  at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) ~[spring-security-web-5.0.8.RELEASE.jar:5.0.8.RELEASE]
  at org.springframework.security.web.authentication.AnonymousAuthenticationFilter.doFilter(AnonymousAuthenticationFilter.java:111) ~[spring-security-web-5.0.8.RELEASE.jar:5.0.8.RELEASE]
  at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) ~[spring-security-web-5.0.8.RELEASE.jar:5.0.8.RELEASE]
  at org.springframework.security.web.servletapi.SecurityContextHolderAwareRequestFilter.doFilter(SecurityContextHolderAwareRequestFilter.java:170) ~[spring-security-web-5.0.8.RELEASE.jar:5.0.8.RELEASE]
  at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) ~[spring-security-web-5.0.8.RELEASE.jar:5.0.8.RELEASE]
  at org.springframework.security.web.savedrequest.RequestCacheAwareFilter.doFilter(RequestCacheAwareFilter.java:63) ~[spring-security-web-5.0.8.RELEASE.jar:5.0.8.RELEASE]
  at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) ~[spring-security-web-5.0.8.RELEASE.jar:5.0.8.RELEASE]
  at org.springframework.security.web.authentication.www.BasicAuthenticationFilter.doFilterInternal(BasicAuthenticationFilter.java:158) ~[spring-security-web-5.0.8.RELEASE.jar:5.0.8.RELEASE]
  at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) ~[spring-web-5.0.9.RELEASE.jar:5.0.9.RELEASE]
  at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) ~[spring-security-web-5.0.8.RELEASE.jar:5.0.8.RELEASE]
  at org.springframework.security.web.authentication.ui.DefaultLoginPageGeneratingFilter.doFilter(DefaultLoginPageGeneratingFilter.java:206) ~[spring-security-web-5.0.8.RELEASE.jar:5.0.8.RELEASE]
  at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) ~[spring-security-web-5.0.8.RELEASE.jar:5.0.8.RELEASE]
  at org.springframework.security.web.authentication.AbstractAuthenticationProcessingFilter.doFilter(AbstractAuthenticationProcessingFilter.java:200) ~[spring-security-web-5.0.8.RELEASE.jar:5.0.8.RELEASE]
  at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) ~[spring-security-web-5.0.8.RELEASE.jar:5.0.8.RELEASE]
  at org.springframework.security.web.authentication.logout.LogoutFilter.doFilter(LogoutFilter.java:116) ~[spring-security-web-5.0.8.RELEASE.jar:5.0.8.RELEASE]
  at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) ~[spring-security-web-5.0.8.RELEASE.jar:5.0.8.RELEASE]
  at org.springframework.security.web.csrf.CsrfFilter.doFilterInternal(CsrfFilter.java:100) ~[spring-security-web-5.0.8.RELEASE.jar:5.0.8.RELEASE]
  at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) ~[spring-web-5.0.9.RELEASE.jar:5.0.9.RELEASE]
  at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) ~[spring-security-web-5.0.8.RELEASE.jar:5.0.8.RELEASE]
  at org.springframework.security.web.header.HeaderWriterFilter.doFilterInternal(HeaderWriterFilter.java:66) ~[spring-security-web-5.0.8.RELEASE.jar:5.0.8.RELEASE]
  at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) ~[spring-web-5.0.9.RELEASE.jar:5.0.9.RELEASE]
  at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) ~[spring-security-web-5.0.8.RELEASE.jar:5.0.8.RELEASE]
  at org.springframework.security.web.context.SecurityContextPersistenceFilter.doFilter(SecurityContextPersistenceFilter.java:105) ~[spring-security-web-5.0.8.RELEASE.jar:5.0.8.RELEASE]
  at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) ~[spring-security-web-5.0.8.RELEASE.jar:5.0.8.RELEASE]
  at org.springframework.security.web.context.request.async.WebAsyncManagerIntegrationFilter.doFilterInternal(WebAsyncManagerIntegrationFilter.java:56) ~[spring-security-web-5.0.8.RELEASE.jar:5.0.8.RELEASE]
  at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) ~[spring-web-5.0.9.RELEASE.jar:5.0.9.RELEASE]
  at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) ~[spring-security-web-5.0.8.RELEASE.jar:5.0.8.RELEASE]
  at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilterInternal(FilterChainProxy.java:215) ~[spring-security-web-5.0.8.RELEASE.jar:5.0.8.RELEASE]
  at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilter(FilterChainProxy.java:178) ~[spring-security-web-5.0.8.RELEASE.jar:5.0.8.RELEASE]
  at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:357) ~[spring-web-5.0.9.RELEASE.jar:5.0.9.RELEASE]
  at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:270) ~[spring-web-5.0.9.RELEASE.jar:5.0.9.RELEASE]
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) ~[tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) ~[tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at org.springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal(RequestContextFilter.java:99) ~[spring-web-5.0.9.RELEASE.jar:5.0.9.RELEASE]
  at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) ~[spring-web-5.0.9.RELEASE.jar:5.0.9.RELEASE]
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) ~[tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) ~[tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at org.springframework.web.filter.HttpPutFormContentFilter.doFilterInternal(HttpPutFormContentFilter.java:109) ~[spring-web-5.0.9.RELEASE.jar:5.0.9.RELEASE]
  at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) ~[spring-web-5.0.9.RELEASE.jar:5.0.9.RELEASE]
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) ~[tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) ~[tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at org.springframework.web.filter.HiddenHttpMethodFilter.doFilterInternal(HiddenHttpMethodFilter.java:93) ~[spring-web-5.0.9.RELEASE.jar:5.0.9.RELEASE]
  at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) ~[spring-web-5.0.9.RELEASE.jar:5.0.9.RELEASE]
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) ~[tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) ~[tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at org.springframework.boot.actuate.metrics.web.servlet.WebMvcMetricsFilter.filterAndRecordMetrics(WebMvcMetricsFilter.java:155) ~[spring-boot-actuator-2.0.5.RELEASE.jar:2.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.boot.actuate.metrics.web.servlet.WebMvcMetricsFilter.filterAndRecordMetrics(WebMvcMetricsFilter.java:123) ~[spring-boot-actuator-2.0.5.RELEASE.jar:2.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.boot.actuate.metrics.web.servlet.WebMvcMetricsFilter.doFilterInternal(WebMvcMetricsFilter.java:108) ~[spring-boot-actuator-2.0.5.RELEASE.jar:2.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) ~[spring-web-5.0.9.RELEASE.jar:5.0.9.RELEASE]
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) ~[tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) ~[tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:200) ~[spring-web-5.0.9.RELEASE.jar:5.0.9.RELEASE]
  at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) ~[spring-web-5.0.9.RELEASE.jar:5.0.9.RELEASE]
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) ~[tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) ~[tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:198) ~[tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96) [tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:493) [tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:140) [tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:81) [tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:87) [tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:342) [tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:800) [tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:66) [tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:806) [tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1498) [tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) [tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142) [na:1.8.0_131]
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617) [na:1.8.0_131]
  at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) [tomcat-embed-core-8.5.34.jar:8.5.34]
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [na:1.8.0_131]

2个回答

打扰了,请求写错了,sorry...

关键在于其他的请求并不会报错。。。

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
抄袭、复制答案,以达到刷声望分或其他目的的行为,在CSDN问答是严格禁止的,一经发现立刻封号。是时候展现真正的技术了!
其他相关推荐
SpringBoot拦截器失败,用户不用登录也能访问页面

![登录](https://img-ask.csdn.net/upload/201707/06/1499306631_861979.png)![自定义的拦截器](https://img-ask.csdn.net/upload/201707/06/1499306660_471680.jpg)![继承WebMvcConfigurerAdapter](https://img-ask.csdn.net/upload/201707/06/1499306717_382135.jpg)

ssm 报错:org.springframework.context.annotation.internalAsyncAnnotationProcessor

# ssm 框架 在本地完美运行放到Linux服务器报错 以下内容 Error creating bean with name '**org.springframework.context.annotation.internalAsyncAnnotationProcessor'**: Initialization of bean failed; nested exception is java.lang.NoSuchMethodError: org.springframework.aop.interceptor.AsyncExecutionInterceptor.<init>(Ljava/util/concurrent/Executor;Lorg/springframework/aop/interceptor/AsyncUncaughtExceptionHandler;)V ## 之前是没有加 redis,没有发现问题,这次我加了redis然后就报错,大神们帮忙看看解决解决 这是spring-mvc配置: ``` ==============spring-mvc===================== <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p" xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context" xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc" xmlns:task="http://www.springframework.org/schema/task" xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-4.0.xsd http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-4.0.xsd http://www.springframework.org/schema/mvc http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc-4.0.xsd http://www.springframework.org/schema/task http://www.springframework.org/schema/task/spring-task-4.0.xsd" > <!-- 自动扫描该包,使SpringMVC认为包下用了@controller注解的类是控制器 --> <mvc:annotation-driven/> <context:component-scan base-package="com.bls.mp.*"/> <!--避免IE执行AJAX时,返回JSON出现下载文件 --> <bean id="mappingJacksonHttpMessageConverter" class="org.springframework.http.converter.json.MappingJacksonHttpMessageConverter"> <property name="supportedMediaTypes"> <list> <value>text/html;charset=UTF-8</value> </list> </property> </bean> <bean class="com.bls.mp.common.SpringTool"/> <!-- 启动SpringMVC的注解功能,完成请求和注解POJO的映射 --> <!-- <bean class="org.springframework.web.servlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter"> <property name="messageConverters"> <list> <ref bean="mappingJacksonHttpMessageConverter" /> JSON转换器 </list> </property> </bean>--> <!-- 定义跳转的文件的前后缀 ,视图模式配置--> <bean class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver"> <!-- 这里的配置我的理解是自动给后面action的方法return的字符串加上前缀和后缀,变成一个 可用的url地址 --> <property name="prefix" value="/WEB-INF/resources/jsp/" /> <property name="suffix" value=".jsp" /> </bean> <!-- 配置文件上传,如果没有使用文件上传可以不用配置,当然如果不配,那么配置文件中也不必引入上传组件包 --> <bean id="multipartResolver" class="org.springframework.web.multipart.commons.CommonsMultipartResolver"> <!-- 默认编码 --> <property name="defaultEncoding" value="utf-8" /> <!-- 文件大小最大值 --> <property name="maxUploadSize" value="10485760000" /> <!-- 内存中的最大值 --> <property name="maxInMemorySize" value="40960" /> </bean> <!-- 全局异常处理器 --> <bean class="com.bls.mp.common.exception.CustomExceptionResolver"></bean> <mvc:annotation-driven/> <!-- 拦截器配置 --> <mvc:interceptors> <mvc:interceptor> <mvc:mapping path="/setadmin"/> <!--<mvc:mapping path="/user/userList"/> --> <mvc:mapping path="/Blocker"/> <mvc:mapping path="/grouponteam/grouponRanking"/> <mvc:mapping path="/grouponteam/arriverTime"/> <mvc:mapping path="/grouponteam/paging"/> <mvc:mapping path="/grouponteam/conditionGrouponT"/> <mvc:mapping path="/hospital/hospitalInfo"/> <mvc:mapping path="/hospital/setting"/> <mvc:mapping path="/hospital/orderdetails"/> <mvc:mapping path="/grouponteam/grouponTeamCountAndMoney"/> <mvc:mapping path="/grouponteam/OrderRefundList"/> <mvc:mapping path="/grouponteam/orderdetails"/> <mvc:mapping path="/grouponteam/paging"/> <mvc:mapping path="/grouponteam/conditionGrouponT"/> <mvc:mapping path="/grouponteam/grouponRanking"/> <mvc:mapping path="/grouponteam/arriverTime"/> <mvc:mapping path="/grouponteam/grouponTeamCountAndMoney"/> <mvc:mapping path="/imguoload"/> <mvc:mapping path="/imguoloads"/> <mvc:mapping path="/uploadFile"/> <mvc:mapping path="/uploadCenter"/> <mvc:mapping path="/onTheShelves"/> <mvc:mapping path="/updateTheRecommended"/> <mvc:mapping path="/deleteByGoods"/> <mvc:mapping path="/restoreGoods"/> <mvc:mapping path="/goods/goodslist"/> <mvc:mapping path="/goods/hasBeenOn"/> <mvc:mapping path="/goods/NotOn"/> <mvc:mapping path="/goods/RecycleBin"/> <mvc:mapping path="/goods/searchName"/> <mvc:mapping path="/goods/goodsdiy"/> <mvc:mapping path="/upload/uploadFile"/> <mvc:mapping path="/CreateClassImg"/> <mvc:mapping path="/imglist"/> <mvc:mapping path="/up_img"/> <mvc:mapping path="/moveImg"/> <mvc:mapping path="/deleteImg"/> <mvc:mapping path="/template/templateURL"/> <mvc:mapping path="/template/templateParentAll"/> <mvc:mapping path="/template/templatAll"/> <mvc:mapping path="/template/changeT"/> <mvc:mapping path="/template/deleteT"/> <mvc:mapping path="/TemplateMsg/addTemplateMsg"/> <mvc:mapping path="/TemplateMsg/templateMsgList"/> <mvc:mapping path="/TemplateMsg/templateSendlist"/> <mvc:mapping path="/TemplateMsg/TemplateSendMsg"/> <mvc:mapping path="/TemplateMsg/updataPTID"/> <mvc:mapping path="/TemplateMsg/deleteMB"/> <mvc:mapping path="/ThirdData/getdata"/> <mvc:mapping path="/ThirdData/updata"/> <mvc:mapping path="/setMoney/setMoneyList"/> <mvc:mapping path="/setMoney/setArriveMoney"/> <mvc:mapping path="/setMoney/checkfileCert"/> <mvc:mapping path="/setMoney/SetMoneyType"/> <mvc:mapping path="/user/userlists"/> <mvc:mapping path="/user/uOpenId"/> <mvc:mapping path="/visitor/theAlmostMoon"/> <mvc:mapping path="/visitor/SixAlmostMoon"/> <mvc:mapping path="/visitor/tops"/> <mvc:mapping path="/weixin/REFUND"/> <bean class="com.bls.mp.interceptor.AuthInterceptor"></bean> </mvc:interceptor> </mvc:interceptors> <task:annotation-driven/> <!-- 配置访问静态文件 --> <mvc:default-servlet-handler/> <mvc:resources location="/images/" mapping="/images/**"/> <mvc:resources location="/WEB-INF/js/" mapping="/js/**"/> <mvc:resources location="/WEB-INF/resources/jsp/" mapping="/jsp/**"/> <mvc:resources location="/WEB-INF/resources/css/" mapping="/css/**"/> </beans> ``` 这是 web.xml ``` ==============web.xml===================== <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd" version="3.0"> <display-name>Archetype Created Web Application</display-name> <context-param> <param-name>contextConfigLocation</param-name> <param-value>classpath:spring-mybatis.xml</param-value> <param-value>classpath:spring-redis.xml</param-value> </context-param> <filter> <filter-name>encodingFilter</filter-name> <filter-class>org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter</filter-class> <async-supported>true</async-supported> <init-param> <param-name>encoding</param-name> <param-value>UTF-8</param-value> </init-param> </filter> <filter-mapping> <filter-name>encodingFilter</filter-name> <url-pattern>/*</url-pattern> </filter-mapping> <filter> <filter-name>CORSFilter</filter-name> <filter-class>com.bls.mp.common.MyFilter</filter-class> <init-param> <param-name>excludedPages</param-name> <param-value>/UserAuthServlet</param-value> </init-param> </filter> <filter-mapping> <filter-name>CORSFilter</filter-name> <url-pattern>/*</url-pattern> </filter-mapping> <listener> <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class> </listener> <listener> <listener-class>org.springframework.web.util.IntrospectorCleanupListener</listener-class> </listener> <servlet> <servlet-name>SpringMVC</servlet-name> <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class> <init-param> <param-name>contextConfigLocation</param-name> <param-value>classpath:spring-mvc.xml</param-value> </init-param> <load-on-startup>1</load-on-startup> <async-supported>true</async-supported> </servlet> <servlet-mapping> <servlet-name>SpringMVC</servlet-name> <url-pattern>/</url-pattern> </servlet-mapping> <welcome-file-list> <welcome-file>/index.jsp</welcome-file> </welcome-file-list> </web-app> ``` 这是spring-mybatis.xml 配置 ``` ==============spring-mybatis.xml===================== <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p" xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context" xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc" xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-4.0.xsd http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-4.0.xsd http://www.springframework.org/schema/mvc http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc-4.0.xsd"> <!-- 自动扫描 --> <context:component-scan base-package="com.bls.mp"/> <!-- 引入配置文件 --> <bean id="propertyConfigurer" class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPlaceholderConfigurer"> <property name="location" value="classpath:jdbc.properties" /> </bean> <bean id="dataSource" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource" destroy-method="close"> <property name="driverClassName" value="${jdbc.driver}" /> <property name="url" value="${jdbc.url}" /> <property name="username" value="${jdbc.username}" /> <property name="password" value="${jdbc.password}" /> <!-- 初始化连接大小 --> <property name="initialSize" value="${initialSize}"></property> <!-- 连接池最大数量 --> <property name="maxActive" value="${maxActive}"></property> <!-- 连接池最大空闲 --> <property name="maxIdle" value="${maxIdle}"></property> <!-- 连接池最小空闲 --> <property name="minIdle" value="${minIdle}"></property> <!-- 获取连接最大等待时间 --> <property name="maxWait" value="${maxWait}"></property> </bean> <!-- spring和MyBatis完美整合,不需要mybatis的配置映射文件 --> <bean id="sqlSessionFactory" class="org.mybatis.spring.SqlSessionFactoryBean"> <property name="dataSource" ref="dataSource" /> <!-- 自动扫描mapping.xml文件 --> <property name="mapperLocations" value="classpath:com/bls/mp/mapping/*.xml"></property> </bean> <!-- DAO接口所在包名,Spring会自动查找其下的类 --> <bean class="org.mybatis.spring.mapper.MapperScannerConfigurer"> <property name="basePackage" value="com.bls.mp.dao" /> <property name="sqlSessionFactoryBeanName" value="sqlSessionFactory"></property> </bean> <!-- (事务管理)transaction manager, use JtaTransactionManager for global tx --> <bean id="transactionManager" class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager"> <property name="dataSource" ref="dataSource" /> </bean> </beans> ``` 这是spring-redis.xml配置 ``` ===================spring-redis.xml============== <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p" xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx" xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context" xsi:schemaLocation=" http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd http://www.springframework.org/schema/tx http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-3.0.xsd http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.0.xsd"> <context:property-placeholder location="classpath:*.properties"/> <!--设置数据池--> <bean id="poolConfig" class="redis.clients.jedis.JedisPoolConfig"> <property name="maxIdle" value="${redis.maxIdle}"></property> <property name="minIdle" value="${redis.minIdle}"></property> <property name="maxTotal" value="${redis.maxTotal}"></property> <property name="maxWaitMillis" value="${redis.maxWaitMillis}"></property> <property name="testOnBorrow" value="${redis.testOnBorrow}"></property> </bean> <!--链接redis--> <bean id="connectionFactory" class="org.springframework.data.redis.connection.jedis.JedisConnectionFactory"> <property name="hostName" value="${redis.host}"></property> <property name="port" value="${redis.port}"></property> <property name="password" value="${redis.password}"></property> <property name="timeout" value="${redis.timeout}"></property> <property name="poolConfig" ref="poolConfig"></property> </bean> <bean id="redisTemplate" class="org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate" p:connection-factory-ref="connectionFactory" > <!--以下针对各种数据进行序列化方式的选择--> <property name="keySerializer"> <bean class="org.springframework.data.redis.serializer.StringRedisSerializer" /> </property> <property name="valueSerializer"> <bean class="org.springframework.data.redis.serializer.StringRedisSerializer" /> </property> <property name="hashKeySerializer"> <bean class="org.springframework.data.redis.serializer.StringRedisSerializer" /> </property> <!--<property name="hashValueSerializer"> <bean class="org.springframework.data.redis.serializer.StringRedisSerializer" /> </property>--> </bean> </beans> ```

Jersey+Spring程序中如何实现拦截器

如题,项目中采用了Jersey+Spring实现Restful webservice,现在要对接口进行身份验证,方案已经确定,但如何实现类似于struts或SpringMVC的interceptor的效果?对所有请求进行身份验证 1,备选方案是利用J2EE的filter 2,想通过Spring的AOP来实现,切面是Jersey的Resource,但怎样注入HttpServletRequest呢?

springboot访问js的问题

项目为springboot+shiro+thymeleaf+layui ,项目可以正常启动访问,但是html页面不能引用js文件。 试了好几种路径的写法,都不行,求大佬帮忙解决 ![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201809/12/1536715437_222866.jpg)

通过gateway访问带有WebMvcConfigurer拦截器的微服务访问不到的问题。

如题,两个微服务,一个gateway网关配置路由转发 ``` server: port: 8086 spring: application: name: gateway-server cloud: gateway: routes: - id: user-server uri: http://localhost:8084 predicates: - Path=/api/user/** ``` 一个用拦截器做了消息转换 ``` public class WebMvcConfig implements WebMvcConfigurer { @Overrided public void configureMessageConverters(List<HttpMessageConverter<?>> converters) { //想把返回参数 Long型的id 自动转换为String类型 } @Override public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) { //处理了swagger之类的静态页面 } @Override public void addCorsMappings(CorsRegistry registry) { //简单的跨域处理 registry.addMapping("/cors/**") .allowedHeaders("*") .allowedMethods("POST","GET") .allowedOrigins("*"); } } ``` 然后通过 localhost:8084可以直接访问任何接口。 通过localhost:8086/api/user 访问不了任何接口,直接报 路径 Not Found 错误 请求大佬们帮忙

关于使用Springboot,Controller无法正确访问视图的问题,求解

![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201907/15/1563193269_834515.png) 以上是出错时控制台的输出信息,因为实习要求来的太突然,并没有系统的学习过,基本属于速成,想请问这个问题出现的原因是什么?这个地方要怎么修改才可以 ![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201907/15/1563193304_284893.png) 以上是推到服务器的web目录和配置文件中的静态资源配置,在配置了这段之后,一下Controller层的方法已经成功的解析了视图,图标出现了,点进去也能找到本地的html页面,但是访问的时候就404了,并提示了图一的异常 ![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201907/15/1563193329_583564.png) 求助,希望能告诉我具体的原因,以免二犯

前端VUE后端SpringBoot,无法获取登录信息,所有的请求都被判定为未登陆

求大神帮忙,三张图分别是前端main.js,后端登录代码,前端登录代码 ![前端main.js](https://img-ask.csdn.net/upload/202002/26/1582706380_462541.png) ![后端登录代码](https://img-ask.csdn.net/upload/202002/26/1582706507_654132.png) ![前端登录代码](https://img-ask.csdn.net/upload/202002/26/1582706555_710936.png)

SpringBoot editorMD 图片跨域上传问题.

## editor配置 ![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201905/08/1557306313_904235.png) ##callbakc.html ![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201905/08/1557306399_253979.png) ##后台 ![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201905/08/1557306453_244104.png) ##我接受文件的后台都做了跨域的处理,目前是上传请求能到后台且文件存储成功,但是editorMD 还是判断为跨域, 出现错误 image-dialog.js:171 Uncaught DOMException: Blocked a frame with origin "http://localhost:8080" from accessing a cross-origin frame. at HTMLIFrameElement.uploadIframe.onload (http://localhost:8080/plugins/image-dialog/image-dialog.js:171:129) js对应 var body = (uploadIframe.contentWindow ? uploadIframe.contentWindow : uploadIframe.contentDocument).document.body; 标红的document.body

springboot+shiro,静态资源能访问到,没有被拦击,但是内容全是控,求解

## 如题,求解我在这个页面引用了一个js和一个图片,状态都是200,访问成功,但是没有内容 项目结构 ![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201902/19/1550547707_492159.png) ![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201902/19/1550545755_629679.png) **********分割线***************** ![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201902/19/1550542791_874109.png) **********分割线***************** ![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201902/19/1550542798_542656.png) **********分割线***************** ![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201902/19/1550542803_441699.png) **********分割线***************** ![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201902/19/1550542808_714499.png) **********分割线***************** ![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201902/19/1550542970_498493.png) ## **直接地址访问静态图片,不拦截,不报错,就是白板** ![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201902/19/1550545632_285686.png) **********分割线***************** ![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201902/19/1550545640_79795.png)

请求大佬支援! springboot访问templates下的页面报404

## Controller ``` @Controller public class IndexContrller { private Logger log = LoggerFactory.getLogger(IndexContrller.class); @GetMapping("/") public String indexPage(){ log.info("跳转index.html"); return "index"; } } ``` ## 整体的结构目录 ![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/202005/24/1590328862_672190.jpg) ##POM.xml ![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/202005/24/1590328936_471552.jpg)

shiro对未登录用户进行拦截

如题,后台接口需要对未登录的用户进行拦截,利用shiro该如何做。一部分接口对未登录用户开放,一部分接口只能登录后访问。后台使用ssm框架。

cfx并发问题:拦截器报错,MessageSenderInterceptor$MessageSenderEndingInterceptor报”你的主机中的软件中止了一个已建立的连接“,FIStaxOutInterceptor报Stream is closed

客户端使用cxf3.2.5调后台webservice接口,并发较大时部分接口拦截器报错,错误信息如下: ``` 12:44:54,021 WARN [org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain] (default task-1) Interceptor for {http://xxxxxx#{http://xxxxxd has thrown exception, unwinding now: org.apache.cxf.interceptor.Fault: Could not send Message. at org.apache.cxf.interceptor.MessageSenderInterceptor$MessageSenderEndingInterceptor.handleMessage(MessageSenderInterceptor.java:67) at org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain.doIntercept(PhaseInterceptorChain.java:308) at org.apache.cxf.interceptor.OutgoingChainInterceptor.handleMessage(OutgoingChainInterceptor.java:90) at org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain.doIntercept(PhaseInterceptorChain.java:308) at org.apache.cxf.transport.ChainInitiationObserver.onMessage(ChainInitiationObserver.java:121) at org.apache.cxf.transport.http.AbstractHTTPDestination.invoke(AbstractHTTPDestination.java:267) at org.apache.cxf.transport.servlet.ServletController.invokeDestination(ServletController.java:234) at org.apache.cxf.transport.servlet.ServletController.invoke(ServletController.java:208) at org.apache.cxf.transport.servlet.ServletController.invoke(ServletController.java:160) at org.apache.cxf.transport.servlet.CXFNonSpringServlet.invoke(CXFNonSpringServlet.java:216) at org.apache.cxf.transport.servlet.AbstractHTTPServlet.handleRequest(AbstractHTTPServlet.java:301) at org.apache.cxf.transport.servlet.AbstractHTTPServlet.doPost(AbstractHTTPServlet.java:220) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:706) at org.apache.cxf.transport.servlet.AbstractHTTPServlet.service(AbstractHTTPServlet.java:276) at io.undertow.servlet.handlers.ServletHandler.handleRequest(ServletHandler.java:74) at io.undertow.servlet.handlers.security.ServletSecurityRoleHandler.handleRequest(ServletSecurityRoleHandler.java:62) at io.undertow.servlet.handlers.ServletChain$1.handleRequest(ServletChain.java:68) at io.undertow.servlet.handlers.ServletDispatchingHandler.handleRequest(ServletDispatchingHandler.java:36) at org.wildfly.extension.undertow.security.SecurityContextAssociationHandler.handleRequest(SecurityContextAssociationHandler.java:78) at io.undertow.server.handlers.PredicateHandler.handleRequest(PredicateHandler.java:43) at io.undertow.servlet.handlers.security.SSLInformationAssociationHandler.handleRequest(SSLInformationAssociationHandler.java:132) at io.undertow.servlet.handlers.security.ServletAuthenticationCallHandler.handleRequest(ServletAuthenticationCallHandler.java:57) at io.undertow.server.handlers.PredicateHandler.handleRequest(PredicateHandler.java:43) at io.undertow.security.handlers.AbstractConfidentialityHandler.handleRequest(AbstractConfidentialityHandler.java:46) at io.undertow.servlet.handlers.security.ServletConfidentialityConstraintHandler.handleRequest(ServletConfidentialityConstraintHandler.java:64) at io.undertow.security.handlers.AuthenticationMechanismsHandler.handleRequest(AuthenticationMechanismsHandler.java:60) at io.undertow.servlet.handlers.security.CachedAuthenticatedSessionHandler.handleRequest(CachedAuthenticatedSessionHandler.java:77) at io.undertow.security.handlers.NotificationReceiverHandler.handleRequest(NotificationReceiverHandler.java:50) at io.undertow.security.handlers.AbstractSecurityContextAssociationHandler.handleRequest(AbstractSecurityContextAssociationHandler.java:43) at io.undertow.server.handlers.PredicateHandler.handleRequest(PredicateHandler.java:43) at org.wildfly.extension.undertow.security.jacc.JACCContextIdHandler.handleRequest(JACCContextIdHandler.java:61) at io.undertow.server.handlers.PredicateHandler.handleRequest(PredicateHandler.java:43) at org.wildfly.extension.undertow.deployment.GlobalRequestControllerHandler.handleRequest(GlobalRequestControllerHandler.java:68) at io.undertow.server.handlers.PredicateHandler.handleRequest(PredicateHandler.java:43) at io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler.handleFirstRequest(ServletInitialHandler.java:292) at io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler.access$100(ServletInitialHandler.java:81) at io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler$2.call(ServletInitialHandler.java:138) at io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler$2.call(ServletInitialHandler.java:135) at io.undertow.servlet.core.ServletRequestContextThreadSetupAction$1.call(ServletRequestContextThreadSetupAction.java:48) at io.undertow.servlet.core.ContextClassLoaderSetupAction$1.call(ContextClassLoaderSetupAction.java:43) at org.wildfly.extension.undertow.security.SecurityContextThreadSetupAction.lambda$create$0(SecurityContextThreadSetupAction.java:105) at org.wildfly.extension.undertow.deployment.UndertowDeploymentInfoService$UndertowThreadSetupAction.lambda$create$0(UndertowDeploymentInfoService.java:1502) at org.wildfly.extension.undertow.deployment.UndertowDeploymentInfoService$UndertowThreadSetupAction.lambda$create$0(UndertowDeploymentInfoService.java:1502) at org.wildfly.extension.undertow.deployment.UndertowDeploymentInfoService$UndertowThreadSetupAction.lambda$create$0(UndertowDeploymentInfoService.java:1502) at org.wildfly.extension.undertow.deployment.UndertowDeploymentInfoService$UndertowThreadSetupAction.lambda$create$0(UndertowDeploymentInfoService.java:1502) at io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler.dispatchRequest(ServletInitialHandler.java:272) at io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler.access$000(ServletInitialHandler.java:81) at io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler$1.handleRequest(ServletInitialHandler.java:104) at io.undertow.server.Connectors.executeRootHandler(Connectors.java:360) at io.undertow.server.HttpServerExchange$1.run(HttpServerExchange.java:830) at org.jboss.threads.ContextClassLoaderSavingRunnable.run(ContextClassLoaderSavingRunnable.java:35) at org.jboss.threads.EnhancedQueueExecutor.safeRun(EnhancedQueueExecutor.java:1985) at org.jboss.threads.EnhancedQueueExecutor$ThreadBody.doRunTask(EnhancedQueueExecutor.java:1487) at org.jboss.threads.EnhancedQueueExecutor$ThreadBody.run(EnhancedQueueExecutor.java:1378) at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) Caused by: java.io.IOException: 你的主机中的软件中止了一个已建立的连接。 at sun.nio.ch.SocketDispatcher.write0(Native Method) at sun.nio.ch.SocketDispatcher.write(SocketDispatcher.java:51) at sun.nio.ch.IOUtil.writeFromNativeBuffer(IOUtil.java:93) at sun.nio.ch.IOUtil.write(IOUtil.java:65) at sun.nio.ch.SocketChannelImpl.write(SocketChannelImpl.java:471) at org.xnio.nio.NioSocketConduit.write(NioSocketConduit.java:153) at io.undertow.server.protocol.http.HttpResponseConduit.write(HttpResponseConduit.java:609) at io.undertow.conduits.ChunkedStreamSinkConduit.flush(ChunkedStreamSinkConduit.java:270) at org.xnio.conduits.ConduitStreamSinkChannel.flush(ConduitStreamSinkChannel.java:162) at io.undertow.channels.DetachableStreamSinkChannel.flush(DetachableStreamSinkChannel.java:119) at org.xnio.channels.Channels.flushBlocking(Channels.java:63) at io.undertow.servlet.spec.ServletOutputStreamImpl.close(ServletOutputStreamImpl.java:618) at org.apache.cxf.transport.http.AbstractHTTPDestination$WrappedOutputStream.close(AbstractHTTPDestination.java:825) at org.apache.cxf.transport.AbstractConduit.close(AbstractConduit.java:56) at org.apache.cxf.transport.http.AbstractHTTPDestination$BackChannelConduit.close(AbstractHTTPDestination.java:756) at org.apache.cxf.interceptor.MessageSenderInterceptor$MessageSenderEndingInterceptor.handleMessage(MessageSenderInterceptor.java:63) ... 54 more 12:44:54,435 WARN [org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain] (default task-1) Interceptor for {http://xxxxxx#{http://xxxxxxd has thrown exception, unwinding now: org.apache.cxf.interceptor.Fault: java.io.IOException: UT010029: Stream is closed at org.apache.cxf.interceptor.FIStaxOutInterceptor.handleMessage(FIStaxOutInterceptor.java:135) at org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain.doIntercept(PhaseInterceptorChain.java:308) at org.apache.cxf.interceptor.AbstractFaultChainInitiatorObserver.onMessage(AbstractFaultChainInitiatorObserver.java:112) at org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain.wrapExceptionAsFault(PhaseInterceptorChain.java:374) at org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain.doIntercept(PhaseInterceptorChain.java:332) at org.apache.cxf.interceptor.OutgoingChainInterceptor.handleMessage(OutgoingChainInterceptor.java:90) at org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain.doIntercept(PhaseInterceptorChain.java:308) at org.apache.cxf.transport.ChainInitiationObserver.onMessage(ChainInitiationObserver.java:121) at org.apache.cxf.transport.http.AbstractHTTPDestination.invoke(AbstractHTTPDestination.java:267) at org.apache.cxf.transport.servlet.ServletController.invokeDestination(ServletController.java:234) at org.apache.cxf.transport.servlet.ServletController.invoke(ServletController.java:208) at org.apache.cxf.transport.servlet.ServletController.invoke(ServletController.java:160) at org.apache.cxf.transport.servlet.CXFNonSpringServlet.invoke(CXFNonSpringServlet.java:216) at org.apache.cxf.transport.servlet.AbstractHTTPServlet.handleRequest(AbstractHTTPServlet.java:301) at org.apache.cxf.transport.servlet.AbstractHTTPServlet.doPost(AbstractHTTPServlet.java:220) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:706) at org.apache.cxf.transport.servlet.AbstractHTTPServlet.service(AbstractHTTPServlet.java:276) at io.undertow.servlet.handlers.ServletHandler.handleRequest(ServletHandler.java:74) at io.undertow.servlet.handlers.security.ServletSecurityRoleHandler.handleRequest(ServletSecurityRoleHandler.java:62) at io.undertow.servlet.handlers.ServletChain$1.handleRequest(ServletChain.java:68) at io.undertow.servlet.handlers.ServletDispatchingHandler.handleRequest(ServletDispatchingHandler.java:36) at org.wildfly.extension.undertow.security.SecurityContextAssociationHandler.handleRequest(SecurityContextAssociationHandler.java:78) at io.undertow.server.handlers.PredicateHandler.handleRequest(PredicateHandler.java:43) at io.undertow.servlet.handlers.security.SSLInformationAssociationHandler.handleRequest(SSLInformationAssociationHandler.java:132) at io.undertow.servlet.handlers.security.ServletAuthenticationCallHandler.handleRequest(ServletAuthenticationCallHandler.java:57) at io.undertow.server.handlers.PredicateHandler.handleRequest(PredicateHandler.java:43) at io.undertow.security.handlers.AbstractConfidentialityHandler.handleRequest(AbstractConfidentialityHandler.java:46) at io.undertow.servlet.handlers.security.ServletConfidentialityConstraintHandler.handleRequest(ServletConfidentialityConstraintHandler.java:64) at io.undertow.security.handlers.AuthenticationMechanismsHandler.handleRequest(AuthenticationMechanismsHandler.java:60) at io.undertow.servlet.handlers.security.CachedAuthenticatedSessionHandler.handleRequest(CachedAuthenticatedSessionHandler.java:77) at io.undertow.security.handlers.NotificationReceiverHandler.handleRequest(NotificationReceiverHandler.java:50) at io.undertow.security.handlers.AbstractSecurityContextAssociationHandler.handleRequest(AbstractSecurityContextAssociationHandler.java:43) at io.undertow.server.handlers.PredicateHandler.handleRequest(PredicateHandler.java:43) at org.wildfly.extension.undertow.security.jacc.JACCContextIdHandler.handleRequest(JACCContextIdHandler.java:61) at io.undertow.server.handlers.PredicateHandler.handleRequest(PredicateHandler.java:43) at org.wildfly.extension.undertow.deployment.GlobalRequestControllerHandler.handleRequest(GlobalRequestControllerHandler.java:68) at io.undertow.server.handlers.PredicateHandler.handleRequest(PredicateHandler.java:43) at io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler.handleFirstRequest(ServletInitialHandler.java:292) at io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler.access$100(ServletInitialHandler.java:81) at io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler$2.call(ServletInitialHandler.java:138) at io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler$2.call(ServletInitialHandler.java:135) at io.undertow.servlet.core.ServletRequestContextThreadSetupAction$1.call(ServletRequestContextThreadSetupAction.java:48) at io.undertow.servlet.core.ContextClassLoaderSetupAction$1.call(ContextClassLoaderSetupAction.java:43) at org.wildfly.extension.undertow.security.SecurityContextThreadSetupAction.lambda$create$0(SecurityContextThreadSetupAction.java:105) at org.wildfly.extension.undertow.deployment.UndertowDeploymentInfoService$UndertowThreadSetupAction.lambda$create$0(UndertowDeploymentInfoService.java:1502) at org.wildfly.extension.undertow.deployment.UndertowDeploymentInfoService$UndertowThreadSetupAction.lambda$create$0(UndertowDeploymentInfoService.java:1502) at org.wildfly.extension.undertow.deployment.UndertowDeploymentInfoService$UndertowThreadSetupAction.lambda$create$0(UndertowDeploymentInfoService.java:1502) at org.wildfly.extension.undertow.deployment.UndertowDeploymentInfoService$UndertowThreadSetupAction.lambda$create$0(UndertowDeploymentInfoService.java:1502) at io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler.dispatchRequest(ServletInitialHandler.java:272) at io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler.access$000(ServletInitialHandler.java:81) at io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler$1.handleRequest(ServletInitialHandler.java:104) at io.undertow.server.Connectors.executeRootHandler(Connectors.java:360) at io.undertow.server.HttpServerExchange$1.run(HttpServerExchange.java:830) at org.jboss.threads.ContextClassLoaderSavingRunnable.run(ContextClassLoaderSavingRunnable.java:35) at org.jboss.threads.EnhancedQueueExecutor.safeRun(EnhancedQueueExecutor.java:1985) at org.jboss.threads.EnhancedQueueExecutor$ThreadBody.doRunTask(EnhancedQueueExecutor.java:1487) at org.jboss.threads.EnhancedQueueExecutor$ThreadBody.run(EnhancedQueueExecutor.java:1378) at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) Caused by: javax.xml.stream.XMLStreamException: java.io.IOException: UT010029: Stream is closed at com.sun.xml.fastinfoset.stax.StAXDocumentSerializer.writeStartDocument(StAXDocumentSerializer.java:147) at com.sun.xml.fastinfoset.stax.StAXDocumentSerializer.writeStartDocument(StAXDocumentSerializer.java:131) at org.apache.cxf.interceptor.FIStaxOutInterceptor.handleMessage(FIStaxOutInterceptor.java:133) ... 57 more Caused by: java.io.IOException: UT010029: Stream is closed at io.undertow.servlet.spec.ServletOutputStreamImpl.write(ServletOutputStreamImpl.java:137) at org.apache.cxf.io.AbstractWrappedOutputStream.write(AbstractWrappedOutputStream.java:51) at org.apache.cxf.io.AbstractWrappedOutputStream.write(AbstractWrappedOutputStream.java:60) at com.sun.xml.fastinfoset.Encoder.encodeHeader(Encoder.java:602) at com.sun.xml.fastinfoset.stax.StAXDocumentSerializer.writeStartDocument(StAXDocumentSerializer.java:144) ... 59 more ``` 接口数据已返回,且速度很快,并无超时,怀疑是cxf并发不安全导致其他请求关闭了该请求的连接,请问该如何配置可以规避掉并发的危险? ``` ```

springmvc在一个index.jsp页面调用一个result.jsp页面报错“源服务器未能找到目标资源的表示或者是不愿公开一个已经存在的资源表示。”

我在springMVC框架搭建是用了一个网上找的demo,现在index.jsp页面可以打开,但是通过servlet调用result.jsp页面总是报错。 index.jsp页面截图如下: ![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/202002/28/1582885267_906800.jpg) 打开result.jsp页面是报错截图如下: ![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/202002/28/1582885322_302177.jpg) 整个demo在eclipse中目录结构为: ![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/202002/28/1582885563_217315.jpg) 整个demo项目名称为springMvcDemo,其中web.xml、Main-servlet.xml、index.jsp、result.jsp文件都在WEB-INF目录,java代码文件helloworld.java在Java Resources\src下面的包com.spring.handlers中。 1、web.xml文件的代码为: ``` <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd" id="WebApp_ID" version="2.5"> <!-- 配置DispatchcerServlet --> <servlet> <servlet-name>Main</servlet-name> <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class> <!-- load-on-startup:表示启动容器时初始化该Servlet; --> <load-on-startup>1</load-on-startup> </servlet> <servlet-mapping> <servlet-name>Main</servlet-name> <!-- url-pattern:表示哪些请求交给Spring Web MVC处理, “/” 是用来定义默认servlet映射的。 --> <!-- 也可以如“*.html”表示拦截所有以html为扩展名的请求。 --> <url-pattern>/</url-pattern> </servlet-mapping> <!-- 至此请求已交给Spring Web MVC框架处理,因此我们需要配置Spring的配置文件, --> <!-- 默认DispatcherServlet会加载WEB-INF/[DispatcherServlet的Servlet名字,也就是上面的Main]-servlet.xml配置文件。 --> <!-- 即Main-servlet.xml --> </web-app> ``` 2、Main-servlet.xml文件代码为: ``` <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context" xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc" xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd http://www.springframework.org/schema/mvc http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc.xsd"> <!-- 配置自动扫描的包 --> <context:component-scan base-package="com.spring.handlers"></context:component-scan> <!-- 配置视图解析器 如何把handler 方法返回值解析为实际的物理视图 --> <!--prefix和suffix:查找视图页面的前缀和后缀(前缀[逻辑视图名]后缀), --> <!-- 比如传进来的逻辑视图名为result,则该该jsp视图页面应该存放在“/WEB-INF/result.jsp” --> <bean class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver"> <property name = "prefix" value="/"></property> <property name = "suffix" value = ".jsp"></property> </bean> </beans> ``` 3、index.jsp文件代码为: ``` <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <title>Insert title here</title> </head> <body> <a href="click">什么东西?点击这里!!!</a> </body> </html> ``` 4、result.jsp文件代码: ``` <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <title>Insert title here</title> </head> <body> <a>成功!</a> </body> </html> ``` 我电脑环境为: 1、操作系统win10专业版 2、Tomcat9.0 3、Eclipse2019-12 4、spring的jar包版本是5.2.3 其中Tomcat在Eclipse中的配置为: ![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/202002/28/1582888505_680047.jpg) 曾经出现过启动Tomcat服务报错的情况,在网上找了一些方法,把Tomcat中的server.xml文件中的 ``` <Context docBase="springMvcDemo" path="/springMvcDemo" reloadable="true" source="org.eclipse.jst.jee.server:springMvcDemo"/> ``` 修改为: ``` <Context docBase="" path="" reloadable="true" source="org.eclipse.jst.jee.server:springMvcDemo"/> ``` 这样启动不再报错,虽不是长久之计,但是再没有更好的办法之前先这么用,不知道这个是否是造成这个问题的原因。

websocket入门demo一直报404

今天下午照着网上的案例弄了一个websocket的入门demo。但是自己照着打了一份后一直报404。 WebSocket connection to 'ws://127.0.0.1:8080/websocket1/websocket' failed: Error during WebSocket handshake: Unexpected response code: 404 因为是最简单的demo。没有拦截器什么的。该配的注解还有方法都有写了。

Spring boot 如何执行Controller中的初始化方法

我有一个BaseController.java 类,所有其他类继承该BaseController,如下 ``` public class BaseController { private HttpServletRequest request; private HttpServletResponse response; public void init(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) { this.request = request; this.response = response; } } ``` 我的目的是要每次请求进入具体Controller之前先掉用init方法。这个有没有可行性啊。(PS:我尝试过用拦截器,但实现不了)

spring boot设置了Access-Control-Allow-Origin还是有跨域问题

最近使用spring cloud框架进行前后端分离开发,因为我们是通过网关去访问后台接口,ip 、端口都相同,所以没有出现过跨域问题,但是前端的同事把项目用webstrom打开以后(端口和ip就成了webstrom分配的)就有了跨域问题无法请求到后台,浏览器报"CORS 头缺少 'Access-Control-Allow-Origin'",但是我们已经在网关里设置了Access-Control-Allow-Origin为*,代码如下: ``` @Service public class AuthFilter extends ZuulFilter { /** * 日志对象 */ private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(AuthFilter.class); @Autowired private FilterConfig filterConfig; /** * redis缓存 */ @Autowired private RedisService redisService; @Override public boolean shouldFilter() { return true; } @Override public Object run() { RequestContext ctx = RequestContext.getCurrentContext(); HttpServletRequest request = ctx.getRequest(); HttpServletResponse response = ctx.getResponse(); //解决浏览器跨域问题 response.addHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*"); response.setContentType("application/json"); response.setCharacterEncoding("UTF-8"); response.setContentType("text/html;charset=UTF-8"); // response.addHeader("Access-Control-Allow-Credentials", "true"); // response.addHeader("Access-Control-Allow-Methods", "GET, HEAD, POST, PUT, DELETE, OPTIONS, PATCH"); // response.addHeader("Access-Control-Max-Age", "3600"); // response.addHeader("Vary", "Origin"); response.addHeader("Access-Control-Allow-Headers", "token,accesstoken,Content-type"); //请求接口URL时登录token有效性校验 return null; } @Override public String filterType() { return "pre"; } @Override public int filterOrder() { return 0; } } ``` 对此我在本地随便写了个小项目还原了当时的情景,我把代码以及报错贴出来麻烦各位看一下哪里有不对的; 前端代码: ``` <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8" /> <title></title> <script src="js/jquery-1.9.1.min.js"></script> </head> <script> function t1(){ $.ajax({ url:'http://localhost:9001/xzw/say', type:'post', contentType : 'application/json;charset=utf-8', dataType:'json', data : JSON.stringify({ batch_id : 'ncveirugheasolvgil' }), success : function(data){ alert('成功跨域'); alert(data); }, error : function(){ alert('error'); } }) } </script> <body> <input type="button" value="测试跨域是否能获取数据" onclick="t1()"/> </body> </html> ``` 后台代码: ``` @RestController @RequestMapping("/xzw") public class PageDemoController { @RequestMapping("/say") public String say(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response,@RequestParam(value="batch_id")String batch_id){ response.setHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*"); response.setHeader("Access-Control-Allow-Methods", "POST, GET, OPTIONS, DELETE"); response.setHeader("Access-Control-Max-Age", "3600"); response.addHeader("Access-Control-Allow-Headers", "*"); System.out.println("batch_id="+batch_id); return "hello world"; } } ``` 浏览器报错 > 已拦截跨源请求:同源策略禁止读取位于 http://localhost:9001/xzw/say 的远程资源。(原因:CORS 头缺少 'Access-Control-Allow-Origin')。[详细了解] > > 已拦截跨源请求:同源策略禁止读取位于 http://localhost:9001/xzw/say 的远程资源。(原因:CORS 请求未能成功)。[详细了解] 我们项目里的拦截器原本除了设置Access-Control-Allow-Origin还有验证token的代码,前端如果先进行登陆然后在ajax请求的时候把token拿到放在header里就不会有跨域问题,我把token验证的代码去掉了就出现了跨域问题,但是我看验证token的逻辑判断对跨域没有什么特殊的处理,一下为拦截器原代码: ``` public Object run() { RequestContext ctx = RequestContext.getCurrentContext(); HttpServletRequest request = ctx.getRequest(); HttpServletResponse response = ctx.getResponse(); //解决浏览器跨域问题 response.addHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*"); response.setContentType("application/json"); response.setCharacterEncoding("UTF-8"); response.setContentType("text/html;charset=UTF-8"); // response.addHeader("Access-Control-Allow-Credentials", "true"); // response.addHeader("Access-Control-Allow-Methods", "GET, HEAD, POST, PUT, DELETE, OPTIONS, PATCH"); // response.addHeader("Access-Control-Max-Age", "3600"); // response.addHeader("Vary", "Origin"); response.addHeader("Access-Control-Allow-Headers", "token,accesstoken,Content-type"); //请求接口URL时登录token有效性校验 Object token = request.getHeader("token"); if(token==null||token.equals("")) { token = null; } boolean flag = false;//请求路径是否在过滤范围标识 if ("OPTIONS".equalsIgnoreCase(request.getMethod())) { ctx.setSendZuulResponse(false); return null; } String ignores = filterConfig.getIgnores(); if(!StringUtilHelper.isEmpty(ignores)) { String[] ignores_arr = ignores.split(","); for(String ignore:ignores_arr) { if(request.getRequestURI().toString().contains(ignore)) { //无需token校验 flag = true; break; } } } logger.info("网关日志:method={}, uri={},result={},token={}",request.getMethod(), request.getRequestURI(), (true==flag?"无需token校验":"需要token校验"),token); if(!flag) { //需要校验token有效性 if(token==null) { ctx.setSendZuulResponse(false); ctx.setResponseStatusCode(HttpServletResponse.SC_UNAUTHORIZED); ctx.setResponseBody("token为空,未认证用户"); return null; } else { //redis校验 if(redisService.check(token.toString())!=ServiceConstants.STATE_1) { ctx.setSendZuulResponse(false); ctx.setResponseStatusCode(HttpServletResponse.SC_UNAUTHORIZED); ctx.setResponseBody("token超时,请重新登录"); return null; } } } return null; } ```

SpringMVC中HiddenHttpMethodFilter,重定向和转发,拦截哪个?

我debug看他们在return是都进了doFilterInternal方法,之后就没看懂,求大牛解答。

过滤器过滤特殊字符无法获取到参数

代码如下: ``` $.ajax({ url: url, type: 'post', data: o, cache: false, success: function (text) { console.dir(text); CloseWindow("save"); }, error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) { alert(jqXHR.responseText); CloseWindow(); } }); ``` 我使用ajax方式提交,post提交方式,手动封装data。 后端接收如下: ``` @At("/updateProductCfg") public ExecuteState updateProductCfg(@Param("..") CmsLoanProduct param,HttpSession session) { System.out.print(Json.toJson(param)); UserObject user=(UserObject)session.getAttribute("userObject"); param.setUsrModify(user.getUserId()); param.setOrgModify(user.getUserOrgName()); param.setDatModify(new Timestamp(System.currentTimeMillis())); ExecuteState state = productCfgManagerBiz.updateProductCfg(param); return state; } ``` 现在如果在param参数中有特殊字符,那么我将定义 web.xml,代码如下 ``` <filter> <filter-name>XssFilter</filter-name> <filter-class>com.ifs.frame.filter.XssFilter</filter-class> </filter> <filter-mapping> <filter-name>XssFilter</filter-name> <url-pattern>/*</url-pattern> </filter-mapping> ``` 拦截器代码 ``` public class XssFilter implements Filter { FilterConfig filterConfig = null; public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain filterChain) throws IOException, ServletException { XssHttpServletRequestWrapper xssRequest = new XssHttpServletRequestWrapper( (HttpServletRequest) request); filterChain.doFilter(xssRequest, response); } @Override public void init(FilterConfig filterConfig) throws ServletException { this.filterConfig = filterConfig; } @Override public void destroy() { this.filterConfig=null; } } ``` XssHttpServletRequestWrapper代码 ``` public class XssHttpServletRequestWrapper extends HttpServletRequestWrapper { public XssHttpServletRequestWrapper(HttpServletRequest servletRequest) { super(servletRequest); } public String[] getParameterValues(String parameter) { String[] values = super.getParameterValues(parameter); if (values==null) { return null; } int count = values.length; String[] encodedValues = new String[count]; for (int i = 0; i < count; i++) { encodedValues[i] = cleanXSS(values[i]); } return encodedValues; } public String getParameter(String parameter) { String value = super.getParameter(parameter); if (value == null) { return null; } return cleanXSS(value); } public String getHeader(String name) { String value = super.getHeader(name); if (value == null) return null; return cleanXSS(value); } private String cleanXSS(String value) { value = value.replaceAll("&", "&amp;"); value = value.replaceAll("#", "&#35;"); value = value.replaceAll("<", "&lt;").replaceAll(">", "&gt;"); value = value.replaceAll("\"", "&#92;"); value = value.replaceAll("'", "&#39;"); return value; } ``` 现在这些代码我确无法获取到data中的值,也无法转换,各位有什么好的解决方法吗? 以我现在所知道的是参数未封装到HttpServletRequest里面导致的。但我现在无法在来修改源码了,也只有通过写过滤器来想办法

spring security在进行jwt认证失败时没有跳到我的自定义认证失败类中执行

我在SecurityConfig.java的configure方法中配置了自定义的失败处理类和JWT过滤器 ![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/202004/23/1587624936_571191.png) 在执行用户认证的时候由于token错误本应该到我自定义的异常处理类里执行,但是却没有过去 ![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/202004/23/1587625094_990756.png) ======= ![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/202004/23/1587626065_239916.png) ====== ![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/202004/23/1587626079_556013.png)

初级玩转Linux+Ubuntu(嵌入式开发基础课程)

课程主要面向嵌入式Linux初学者、工程师、学生 主要从一下几方面进行讲解: 1.linux学习路线、基本命令、高级命令 2.shell、vi及vim入门讲解 3.软件安装下载、NFS、Samba、FTP等服务器配置及使用

我以为我对Mysql事务很熟,直到我遇到了阿里面试官

太惨了,面试又被吊打

Python代码实现飞机大战

文章目录经典飞机大战一.游戏设定二.我方飞机三.敌方飞机四.发射子弹五.发放补给包六.主模块 经典飞机大战 源代码以及素材资料(图片,音频)可从下面的github中下载: 飞机大战源代码以及素材资料github项目地址链接 ————————————————————————————————————————————————————————— 不知道大家有没有打过飞机,喜不喜欢打飞机。当我第一次接触这个东西的时候,我的内心是被震撼到的。第一次接触打飞机的时候作者本人是身心愉悦的,因为周边的朋友都在打飞机, 每

Python数据分析与挖掘

92讲视频课+16大项目实战+源码+¥800元课程礼包+讲师社群1V1答疑+社群闭门分享会=99元 &nbsp; 为什么学习数据分析? &nbsp; &nbsp; &nbsp; 人工智能、大数据时代有什么技能是可以运用在各种行业的?数据分析就是。 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 从海量数据中获得别人看不见的信息,创业者可以通过数据分析来优化产品,营销人员可以通过数据分析改进营销策略,产品经理可以通过数据分析洞察用户习惯,金融从业者可以通过数据分析规避投资风险,程序员可以通过数据分析进一步挖掘出数据价值,它和编程一样,本质上也是一个工具,通过数据来对现实事物进行分析和识别的能力。不管你从事什么行业,掌握了数据分析能力,往往在其岗位上更有竞争力。 &nbsp;&nbsp; 本课程共包含五大模块: 一、先导篇: 通过分析数据分析师的一天,让学员了解全面了解成为一个数据分析师的所有必修功法,对数据分析师不在迷惑。 &nbsp; 二、基础篇: 围绕Python基础语法介绍、数据预处理、数据可视化以及数据分析与挖掘......这些核心技能模块展开,帮助你快速而全面的掌握和了解成为一个数据分析师的所有必修功法。 &nbsp; 三、数据采集篇: 通过网络爬虫实战解决数据分析的必经之路:数据从何来的问题,讲解常见的爬虫套路并利用三大实战帮助学员扎实数据采集能力,避免没有数据可分析的尴尬。 &nbsp; 四、分析工具篇: 讲解数据分析避不开的科学计算库Numpy、数据分析工具Pandas及常见可视化工具Matplotlib。 &nbsp; 五、算法篇: 算法是数据分析的精华,课程精选10大算法,包括分类、聚类、预测3大类型,每个算法都从原理和案例两个角度学习,让你不仅能用起来,了解原理,还能知道为什么这么做。

如何在虚拟机VM上使用串口

在系统内核开发中,经常会用到串口调试,利用VMware的Virtual Machine更是为调试系统内核如虎添翼。那么怎么搭建串口调试环境呢?因为最近工作涉及到这方面,利用强大的google搜索和自己

程序员的兼职技能课

获取讲师答疑方式: 在付费视频第一节(触摸命令_ALL)片头有二维码及加群流程介绍 限时福利 原价99元,今日仅需39元!购课添加小助手(微信号:csdn590)按提示还可领取价值800元的编程大礼包! 讲师介绍: 苏奕嘉&nbsp;前阿里UC项目工程师 脚本开发平台官方认证满级(六级)开发者。 我将如何教会你通过【定制脚本】赚到你人生的第一桶金? 零基础程序定制脚本开发课程,是完全针对零脚本开发经验的小白而设计,课程内容共分为3大阶段: ①前期将带你掌握Q开发语言和界面交互开发能力; ②中期通过实战来制作有具体需求的定制脚本; ③后期将解锁脚本的更高阶玩法,打通任督二脉; ④应用定制脚本合法赚取额外收入的完整经验分享,带你通过程序定制脚本开发这项副业,赚取到你的第一桶金!

MFC一站式终极全套课程包

该套餐共包含从C小白到C++到MFC的全部课程,整套学下来绝对成为一名C++大牛!!!

C++语言基础视频教程

C++语言基础视频培训课程:本课与主讲者在大学开出的程序设计课程直接对接,准确把握知识点,注重教学视频与实践体系的结合,帮助初学者有效学习。本教程详细介绍C++语言中的封装、数据隐藏、继承、多态的实现等入门知识;主要包括类的声明、对象定义、构造函数和析构函数、运算符重载、继承和派生、多态性实现等。 课程需要有C语言程序设计的基础(可以利用本人开出的《C语言与程序设计》系列课学习)。学习者能够通过实践的方式,学会利用C++语言解决问题,具备进一步学习利用C++开发应用程序的基础。

北京师范大学信息科学与技术学院笔试10复试真题

北京师范大学信息科学与技术学院笔试,可以更好的让你了解北师大该学院的复试内容,获得更好的成绩。

深度学习原理+项目实战+算法详解+主流框架(套餐)

深度学习系列课程从深度学习基础知识点开始讲解一步步进入神经网络的世界再到卷积和递归神经网络,详解各大经典网络架构。实战部分选择当下最火爆深度学习框架PyTorch与Tensorflow/Keras,全程实战演示框架核心使用与建模方法。项目实战部分选择计算机视觉与自然语言处理领域经典项目,从零开始详解算法原理,debug模式逐行代码解读。适合准备就业和转行的同学们加入学习! 建议按照下列课程顺序来进行学习 (1)掌握深度学习必备经典网络架构 (2)深度框架实战方法 (3)计算机视觉与自然语言处理项目实战。(按照课程排列顺序即可)

网络工程师小白入门--【思科CCNA、华为HCNA等网络工程师认证】

本课程适合CCNA或HCNA网络小白同志,高手请绕道,可以直接学习进价课程。通过本预科课程的学习,为学习网络工程师、思科CCNA、华为HCNA这些认证打下坚实的基础! 重要!思科认证2020年2月24日起,已启用新版认证和考试,包括题库都会更新,由于疫情原因,请关注官网和本地考点信息。题库网络上很容易下载到。

Python界面版学生管理系统

前不久上传了一个控制台版本的学生管理系统,这个是Python界面版学生管理系统,这个是使用pycharm开发的一个有界面的学生管理系统,基本的增删改查,里面又演示视频和完整代码,有需要的伙伴可以自行下

软件测试2小时入门

本课程内容系统、全面、简洁、通俗易懂,通过2个多小时的介绍,让大家对软件测试有个系统的理解和认识,具备基本的软件测试理论基础。 主要内容分为5个部分: 1 软件测试概述,了解测试是什么、测试的对象、原则、流程、方法、模型;&nbsp; 2.常用的黑盒测试用例设计方法及示例演示;&nbsp; 3 常用白盒测试用例设计方法及示例演示;&nbsp; 4.自动化测试优缺点、使用范围及示例‘;&nbsp; 5.测试经验谈。

Tomcat服务器下载、安装、配置环境变量教程(超详细)

未经我的允许,请不要转载我的文章,在此郑重声明!!! 请先配置安装好Java的环境,若没有安装,请参照我博客上的步骤进行安装! 安装Java环境教程https://blog.csdn.net/qq_40881680/article/details/83585542 Tomcat部署Web项目(一)·内嵌https://blog.csdn.net/qq_40881680/article/d...

2019数学建模A题高压油管的压力控制 省一论文即代码

2019数学建模A题高压油管的压力控制省一完整论文即详细C++和Matlab代码,希望对同学们有所帮助

图书管理系统(Java + Mysql)我的第一个完全自己做的实训项目

图书管理系统 Java + MySQL 完整实训代码,MVC三层架构组织,包含所有用到的图片资源以及数据库文件,大三上学期实训,注释很详细,按照阿里巴巴Java编程规范编写

linux下利用/proc进行进程树的打印

在linux下利用c语言实现的进程树的打印,主要通过/proc下的目录中的进程文件,获取status中的进程信息内容,然后利用递归实现进程树的打印

微信小程序开发实战之番茄时钟开发

微信小程序番茄时钟视频教程,本课程将带着各位学员开发一个小程序初级实战类项目,针对只看过官方文档而又无从下手的开发者来说,可以作为一个较好的练手项目,对于有小程序开发经验的开发者而言,可以更好加深对小程序各类组件和API 的理解,为更深层次高难度的项目做铺垫。

[已解决]踩过的坑之mysql连接报“Communications link failure”错误

目录 前言 第一种方法: 第二种方法 第三种方法(适用于项目和数据库在同一台服务器) 第四种方法 第五种方法(项目和数据库不在同一台服务器) 总结 前言 先给大家简述一下我的坑吧,(我用的是mysql,至于oracle有没有这样的问题,有心的小伙伴们可以测试一下哈), 在自己做个javaweb测试项目的时候,因为买的是云服务器,所以数据库连接的是用ip地址,用IDE开发好...

人工智能-计算机视觉实战之路(必备算法+深度学习+项目实战)

系列课程主要分为3大阶段:(1)首先掌握计算机视觉必备算法原理,结合Opencv进行学习与练手,通过实际视项目进行案例应用展示。(2)进军当下最火的深度学习进行视觉任务实战,掌握深度学习中必备算法原理与网络模型架构。(3)结合经典深度学习框架与实战项目进行实战,基于真实数据集展开业务分析与建模实战。整体风格通俗易懂,项目驱动学习与就业面试。 建议同学们按照下列顺序来进行学习:1.Python入门视频课程 2.Opencv计算机视觉实战(Python版) 3.深度学习框架-PyTorch实战/人工智能框架实战精讲:Keras项目 4.Python-深度学习-物体检测实战 5.后续实战课程按照自己喜好选择就可以

2019 AI开发者大会

2019 AI开发者大会(AI ProCon 2019)是由中国IT社区CSDN主办的AI技术与产业年度盛会。多年经验淬炼,如今蓄势待发:2019年9月6-7日,大会将有近百位中美顶尖AI专家、知名企业代表以及千余名AI开发者齐聚北京,进行技术解读和产业论证。我们不空谈口号,只谈技术,诚挚邀请AI业内人士一起共铸人工智能新篇章!

机器学习初学者必会的案例精讲

通过六个实际的编码项目,带领同学入门人工智能。这些项目涉及机器学习(回归,分类,聚类),深度学习(神经网络),底层数学算法,Weka数据挖掘,利用Git开源项目实战等。

Python数据分析师-实战系列

系列课程主要包括Python数据分析必备工具包,数据分析案例实战,核心算法实战与企业级数据分析与建模解决方案实战,建议大家按照系列课程阶段顺序进行学习。所有数据集均为企业收集的真实数据集,整体风格以实战为导向,通俗讲解Python数据分析核心技巧与实战解决方案。

YOLOv3目标检测实战系列课程

《YOLOv3目标检测实战系列课程》旨在帮助大家掌握YOLOv3目标检测的训练、原理、源码与网络模型改进方法。 本课程的YOLOv3使用原作darknet(c语言编写),在Ubuntu系统上做项目演示。 本系列课程包括三门课: (1)《YOLOv3目标检测实战:训练自己的数据集》 包括:安装darknet、给自己的数据集打标签、整理自己的数据集、修改配置文件、训练自己的数据集、测试训练出的网络模型、性能统计(mAP计算和画出PR曲线)和先验框聚类。 (2)《YOLOv3目标检测:原理与源码解析》讲解YOLOv1、YOLOv2、YOLOv3的原理、程序流程并解析各层的源码。 (3)《YOLOv3目标检测:网络模型改进方法》讲解YOLOv3的改进方法,包括改进1:不显示指定类别目标的方法 (增加功能) ;改进2:合并BN层到卷积层 (加快推理速度) ; 改进3:使用GIoU指标和损失函数 (提高检测精度) ;改进4:tiny YOLOv3 (简化网络模型)并介绍 AlexeyAB/darknet项目。

2021考研数学张宇基础30讲.pdf

张宇:博士,全国著名考研数学辅导专家,教育部“国家精品课程建设骨干教师”,全国畅销书《张宇高等数学18讲》《张宇线性代数9讲》《张宇概率论与数理统计9讲》《张宇考研数学题源探析经典1000题》《张宇考

三个项目玩转深度学习(附1G源码)

从事大数据与人工智能开发与实践约十年,钱老师亲自见证了大数据行业的发展与人工智能的从冷到热。事实证明,计算机技术的发展,算力突破,海量数据,机器人技术等,开启了第四次工业革命的序章。深度学习图像分类一直是人工智能的经典任务,是智慧零售、安防、无人驾驶等机器视觉应用领域的核心技术之一,掌握图像分类技术是机器视觉学习的重中之重。针对现有线上学习的特点与实际需求,我们开发了人工智能案例实战系列课程。打造:以项目案例实践为驱动的课程学习方式,覆盖了智能零售,智慧交通等常见领域,通过基础学习、项目案例实践、社群答疑,三维立体的方式,打造最好的学习效果。

DirectX修复工具V4.0增强版

DirectX修复工具(DirectX Repair)是一款系统级工具软件,简便易用。本程序为绿色版,无需安装,可直接运行。 本程序的主要功能是检测当前系统的DirectX状态,如果发现异常则进行修复

期末考试评分标准的数学模型

大学期末考试与高中的考试存在很大的不同之处,大学的期末考试成绩是主要分为两个部分:平时成绩和期末考试成绩。平时成绩和期末考试成绩总分一般为一百分,然而平时成绩与期末考试成绩所占的比例不同会导致出现不同

Vue.js 2.0之全家桶系列视频课程

基于新的Vue.js 2.3版本, 目前新全的Vue.js教学视频,让你少走弯路,直达技术前沿! 1. 包含Vue.js全家桶(vue.js、vue-router、axios、vuex、vue-cli、webpack、ElementUI等) 2. 采用笔记+代码案例的形式讲解,通俗易懂

c语言项目开发实例

十个c语言案例 (1)贪吃蛇 (2)五子棋游戏 (3)电话薄管理系统 (4)计算器 (5)万年历 (6)电子表 (7)客户端和服务器通信 (8)潜艇大战游戏 (9)鼠标器程序 (10)手机通讯录系统

相关热词 c#框体中的退出函数 c# 按钮透明背景 c# idl 混编出错 c#在位置0处没有任何行 c# 循环给数组插入数据 c# 多线程死锁的例子 c# 钉钉读取员工排班 c# label 不显示 c#裁剪影像 c#工作进程更新ui
立即提问