js循环判断语句怎么修改?

html代码:

<div class="QBox">
  <div>
    <div class="ques1 ques">
      <p>1.求出35/5*32=?</p>
      <ul class="ops">
        <li><input type="radio" value="1" name="t1"/><label>A.214</label></li>
        <li><input type="radio" value="2" name="t1"/><label>B.224</label></li>
        <li><input type="radio" value="3" name="t1"/><label>C.234</label></li>
        <li><input type="radio" value="4" name="t1"/><label>D.244</label></li>
      </ul> 
    </div>

    <div class="ques2 ques">
      <p>2.求出35/5*30=?</p>
      <ul class="ops">
        <li><input type="radio" value="1" name="t2"/><label>A.210</label></li>
        <li><input type="radio" value="2" name="t2"/><label>B.224</label></li>
        <li><input type="radio" value="3" name="t2"/><label>C.234</label></li>
        <li><input type="radio" value="4" name="t2"/><label>D.244</label></li>
      </ul> 
    </div>

    <div class="ques3 ques">
      <p>3.求出35/7*32=?</p>
      <ul class="ops">
        <li><input type="radio" value="1" name="t3"/><label>A.214</label></li>
        <li><input type="radio" value="2" name="t3"/><label>B.224</label></li>
        <li><input type="radio" value="3" name="t3"/><label>C.160</label></li>
        <li><input type="radio" value="4" name="t3"/><label>D.244</label></li>
      </ul> 
    </div>

    <div class="ques4 ques">
      <p>4.求出30/5*32=?</p>
      <ul class="ops">
        <li><input type="radio" value="1" name="t4"/><label>A.214</label></li>
        <li><input type="radio" value="2" name="t4"/><label>B.224</label></li>
        <li><input type="radio" value="3" name="t4"/><label>C.234</label></li>
        <li><input type="radio" value="4" name="t4"/><label>D.192</label></li>
      </ul> 
    </div>

  </div>

  <a class="nextQues" >下一题</a>

</div> 

js代码:

 $(function(){
  var i=0;
  var n=$('.ques').size();
  var lists=$('.ques');
  lists.hide();
  lists.first().show();
  $('.nextQues').click(function(){
    for(i=0;i<4;i++){
      var val=$('input:radio[name="t1"]:checked').val();
      var val1=$('input:radio[name="t2"]:checked').val();
      if(val==null && val1==null){
    alert("请选择选项1!");
    return false;
   }
    lists.eq(i).show();
    lists.eq(i).siblings().hide();
    }
    })
  })

现在是显示第一题,点击下一题直接跳到第4题,怎么按顺序来

3个回答

有个比较简单的方式:ques1、ques2、ques3、ques4按照顺序依次赋值给lists这个数组,后面lists.eq(i)就会顺序取值

   $('.nextQues').click(function(){
  var j;
    for(i=1;i<4;i++){
      var val=$('input:radio[name="t'+i+'"]:checked').val();
      if(val){
        j=i;
      }
    }
    if(j!=0){
      lists.eq(j).show();
      lists.eq(j).siblings().hide();
    }

    })

$(function(){
var i=0;
var n=$('.ques').size();
var lists=$('.ques');
lists.hide();
lists.first().show();
var doall = false;
$('.nextQues').click(function(){
if( !doall){
var val=$('.ops').eq(i).find('input:radio[name="t1"]:checked').val();
var val1=$('.ops').eq(i).find('input:radio[name="t2"]:checked').val();
if(val==null && val1==null){
alert("请选择选项1!");
}else{
i+= 1;
if( i >= 4){
doall = true;
}
lists.eq(i).show();
lists.eq(i - 1).hide();
}
}else{
alert("没有下一题了");
}
})

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
抄袭、复制答案,以达到刷声望分或其他目的的行为,在CSDN问答是严格禁止的,一经发现立刻封号。是时候展现真正的技术了!
立即提问