qq_42887005
qq_42887005
采纳率100%
2018-11-11 10:25

远程,那个大神能排个bug啊,快疯了

20

我愿意出200C币作为报酬,额外支付 ,可以加我企鹅,内容是关于日程管理,后台代码用json返回前端格式
{"events":[["1541679033898","fhfgjhfd","Nov 8, 2018 6:00:00 PM","Nov 8, 2018 7:00:00 PM",0,0,0,1,1,"",""],["1541682377876","ghfgx","Nov 6, 2018 5:30:00 PM","Nov 6, 2018 6:30:00 PM",0,0,0,1,1,"",""],["1541682386358","hrthtrf","Nov 5, 2018 9:00:00 PM","Nov 5, 2018 10:00:00 PM",0,0,0,1,1,"",""],["1541668928715","dvdsvds","Nov 6, 2018 2:30:00 PM","Nov 6, 2018 3:30:00 PM",0,0,0,1,1,"",""],["1541674887757","恢复规划法规","Nov 7, 2018 9:30:00 AM","Nov 7, 2018 10:30:00 AM",0,0,0,1,1,"",""],["1541681312754","fjgfj","Nov 5, 2018 6:30:00 PM","Nov 5, 2018 7:30:00 PM",0,0,0,1,1,"",""],["1541682239226","djdfgj","Nov 7, 2018 6:30:00 PM","Nov 7, 2018 7:30:00 PM",0,0,0,1,1,"",""],["1541682222683","rthftdjh","Nov 5, 2018 5:30:00 PM","Nov 5, 2018 6:30:00 PM",0,0,0,1,1,"",""],["1541682231431","fdjfgd","Nov 6, 2018 6:30:00 PM","Nov 6, 2018 7:30:00 PM",0,0,0,1,1,"",""],["1541728498590","ghkghk","Nov 5, 2018 5:00:00 AM","Nov 5, 2018 6:00:00 AM",0,0,0,1,1,"",""]],"issort":true,"start":"2018-11-05 00:00","end":"2018-11-11 00:00","error":null}
前端页面是百度出来别人已经写好的,页面有开发文档https://my.oschina.net/redhu/blog/136805

目前问题是后台给前端数据后前端页面不能显示出来

  还有一点我是刚毕业的新人小白
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

1条回答

 • qq_42887005 qq_42887005 3年前

  有大神帮忙吗,速度啊

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐