c++代码优化,运行时间目前是9.8s(必须在gcc上运行),目标是6.5s以内,现在遇到瓶颈,如能解答报酬好说

#include
#include
#include
#include
using namespace std;

int main(int argc, char* argv[]) {

static const int nx(10000);

static const int ny(200);

static const int nt(200);
int i(0), j(0);

double* vi = new double[nx*ny];

double* vr = new double[nx*ny];

static const double pi = (4.*atan(1.) / double(nx));
memset(vr, 0, ny*nx * sizeof(double));
int iny((nx-1)*ny);
for (i = nx-1; i>=0; --i) {

  for (j = ny-1; j>=0; --j) {
    vi[iny + j] = double(i*i)*double(j)*sin(pi *double(i));
  }
  iny -= ny;
}


ofstream fout("data_out");
FILE *fp = fopen("data_out1", "w");
/*
ÏÂÃæµÄÑ­»·Àï³öÏÖÁË·ÖÖ§£¬¸ù¾ÝÀÏʦPPT£¬½«ÕâÀïµÄÑ­»·²ð·Ö³ÉÈýÏ¼õÉÙÁËÑ­»·´ÎÊý¡£
i,j±»Öظ´¶¨ÒåÁËÈý´Î£¬ÔÚÿ´ÎÑ­»·ÖÐ
*/

for (int t = 0; t<nt; t++) {
  cout << "\n" << t; cout.flush();


  iny = ny;
  for (i = 1; i < nx - 1; ++i) {
    for (j = 1; j < ny - 1; ++j) {
      vr[iny + j] = (vi[iny+ny + j] + vi[iny-ny + j] + vi[iny + j - 1] + vi[iny + j + 1]) *0.25;
    }
    vr[iny] = (vi[iny+ny] + vi[iny-ny] + 15.45 + vi[iny + 1])*0.25;
    vr[iny + ny - 1] = (vi[iny+ny + ny - 1] + vi[iny-ny + ny - 1] + vi[iny + ny - 2] - 6.7)*0.25;
    iny += ny;
  }
  for (j = 1; j < ny - 1; ++j) {
    vr[j] = (vi[ny + j] + 10. + vi[j - 1] + vi[j + 1]) *0.25;
    vr[(nx - 1)*ny + j] = (5. + vi[(nx - 2)*ny + j] + vi[(nx - 1)*ny + j - 1] + vi[(nx - 1)*ny + j + 1])*0.25;
  }


  //ÕâÀïÊÇÏòÎļþÖÐд±íµÄ²Ù×÷
  //vr¸³Öµ
  //ÕâÀï¶ÔviµÄÖµ½øÐÐÐÞ¸Ä

  iny = 0;
  for (i = 0; i<nx; ++i) {
    for (j = 0; j<ny - 2; ++j) {
      register double vr_(vr[iny + j]), vi_(vi[iny + j]);

      if (vr_ - vi_<1e-2&&vr_ - vi_>-1e-2)
        //fprintf(fp, "\n%d %d %d %f %f", t, i, j, vi_, vr_);
        fout << "\n" << t << " " << i << " " << j <<" " << vi_ << " " << vr_;
      vi[iny + j] = (vr_ + vi_) * 0.5;
      ++j;

      vr_=vr[iny + j]; vi_=vi[iny + j];

      if (vr_ - vi_<1e-2&&vr_ - vi_>-1e-2)
        //fprintf(fp, "\n%d %d %d %f %f", t, i, j, vi_, vr_);
        fout << "\n" << t << " " << i << " " << j << " " << vi_ << " " << vr_;
      vi[iny + j] = (vr_ + vi_) * 0.5;
      ++j;

      vr_ = vr[iny + j]; vi_ = vi[iny + j];

      if (vr_ - vi_<1e-2&&vr_ - vi_>-1e-2)
        //fprintf(fp, "\n%d %d %d %f %f", t, i, j, vi_, vr_);
        fout << "\n" << t << " " << i << " " << j << " " << vi_ << " " << vr_;
      vi[iny + j] = (vr_ + vi_) * 0.5;
      ++j;

      vr_ = vr[iny + j]; vi_ = vi[iny + j];

      if (vr_ - vi_<1e-2&&vr_ - vi_>-1e-2)
        //fprintf(fp, "\n%d %d %d %f %f", t, i, j, vi_, vr_);
        fout << "\n" << t << " " << i << " " << j << " " << vi_ << " " << vr_;
      vi[iny + j] = (vr_ + vi_) * 0.5;
      ++j;

      vr_ = vr[iny + j]; vi_ = vi[iny + j];

      if (vr_ - vi_<1e-2&&vr_ - vi_>-1e-2)
        //fprintf(fp, "\n%d %d %d %f %f", t, i, j, vi_, vr_);
        fout << "\n" << t << " " << i << " " << j << " " << vi_ << " " << vr_;
      vi[iny + j] = (vr_ + vi_) * 0.5;
      ++j;

      vr_ = vr[iny + j]; vi_ = vi[iny + j];

      if (vr_ - vi_<1e-2&&vr_ - vi_>-1e-2)
        //fprintf(fp, "\n%d %d %d %f %f", t, i, j, vi_, vr_);
        fout << "\n" << t << " " << i << " " << j << " " << vi_ << " " << vr_;
      vi[iny + j] = (vr_ + vi_) * 0.5;
      ++j;

      vr_ = vr[iny + j]; vi_ = vi[iny + j];

      if (vr_ - vi_<1e-2&&vr_ - vi_>-1e-2)
        //fprintf(fp, "\n%d %d %d %f %f", t, i, j, vi_, vr_);
        fout << "\n" << t << " " << i << " " << j << " " << vi_ << " " << vr_;
      vi[iny + j] = (vr_ + vi_) * 0.5;
      ++j;

      vr_ = vr[iny + j]; vi_ = vi[iny + j];

      if (vr_ - vi_<1e-2&&vr_ - vi_>-1e-2)
        //fprintf(fp, "\n%d %d %d %f %f", t, i, j, vi_, vr_);
        fout << "\n" << t << " " << i << " " << j << " " << vi_ << " " << vr_;
      vi[iny + j] = (vr_ + vi_) * 0.5;
      ++j;

      vr_ = vr[iny + j]; vi_ = vi[iny + j];

      if (vr_ - vi_<1e-2&&vr_ - vi_>-1e-2)
        //fprintf(fp, "\n%d %d %d %f %f", t, i, j, vi_, vr_);
        fout << "\n" << t << " " << i << " " << j << " " << vi_ << " " << vr_;
      vi[iny + j] = (vr_ + vi_) * 0.5;
      ++j;

      vr_ = vr[iny + j]; vi_ = vi[iny + j];

      if (vr_ - vi_<1e-2&&vr_ - vi_>-1e-2)
        //fprintf(fp, "\n%d %d %d %f %f", t, i, j, vi_, vr_);
        fout << "\n" << t << " " << i << " " << j << " " << vi_ << " " << vr_;
      vi[iny + j] = (vr_ + vi_) * 0.5;
      ++j;

      vr_ = vr[iny + j]; vi_ = vi[iny + j];

      if (vr_ - vi_<1e-2&&vr_ - vi_>-1e-2)
        //fprintf(fp, "\n%d %d %d %f %f", t, i, j, vi_, vr_);
        fout << "\n" << t << " " << i << " " << j << " " << vi_ << " " << vr_;
      vi[iny + j] = (vr_ + vi_) * 0.5;
      ++j;

      vr_ = vr[iny + j]; vi_ = vi[iny + j];

      if (vr_ - vi_<1e-2&&vr_ - vi_>-1e-2)
        //fprintf(fp, "\n%d %d %d %f %f", t, i, j, vi_, vr_);
        fout << "\n" << t << " " << i << " " << j << " " << vi_ << " " << vr_;
      vi[iny + j] = (vr_ + vi_) * 0.5;
      ++j;

      vr_ = vr[iny + j]; vi_ = vi[iny + j];

      if (vr_ - vi_<1e-2&&vr_ - vi_>-1e-2)
        //fprintf(fp, "\n%d %d %d %f %f", t, i, j, vi_, vr_);
        fout << "\n" << t << " " << i << " " << j << " " << vi_ << " " << vr_;
      vi[iny + j] = (vr_ + vi_) * 0.5;
      ++j;

      vr_ = vr[iny + j]; vi_ = vi[iny + j];

      if (vr_ - vi_<1e-2&&vr_ - vi_>-1e-2)
        //fprintf(fp, "\n%d %d %d %f %f", t, i, j, vi_, vr_);
        fout << "\n" << t << " " << i << " " << j << " " << vi_ << " " << vr_;
      vi[iny + j] = (vr_ + vi_) * 0.5;
      ++j;

      vr_ = vr[iny + j]; vi_ = vi[iny + j];

      if (vr_ - vi_<1e-2&&vr_ - vi_>-1e-2)
        //fprintf(fp, "\n%d %d %d %f %f", t, i, j, vi_, vr_);
        fout << "\n" << t << " " << i << " " << j << " " << vi_ << " " << vr_;
      vi[iny + j] = (vr_ + vi_) * 0.5;
      ++j;

      vr_ = vr[iny + j]; vi_ = vi[iny + j];

      if (vr_ - vi_<1e-2&&vr_ - vi_>-1e-2)
        //fprintf(fp, "\n%d %d %d %f %f", t, i, j, vi_, vr_);
        fout << "\n" << t << " " << i << " " << j << " " << vi_ << " " << vr_;
      vi[iny + j] = (vr_ + vi_) * 0.5;
      ++j;

      vr_ = vr[iny + j]; vi_ = vi[iny + j];

      if (vr_ - vi_<1e-2&&vr_ - vi_>-1e-2)
        //fprintf(fp, "\n%d %d %d %f %f", t, i, j, vi_, vr_);
        fout << "\n" << t << " " << i << " " << j << " " << vi_ << " " << vr_;
      vi[iny + j] = (vr_ + vi_) * 0.5;
      ++j;

      vr_ = vr[iny + j]; vi_ = vi[iny + j];

      if (vr_ - vi_<1e-2&&vr_ - vi_>-1e-2)
        //fprintf(fp, "\n%d %d %d %f %f", t, i, j, vi_, vr_);
        fout << "\n" << t << " " << i << " " << j << " " << vi_ << " " << vr_;
      vi[iny + j] = (vr_ + vi_) * 0.5;
    }

    register double vr_(vr[iny + ny - 2]), vi_(vi[iny + ny - 2]);

    if (vr_ - vi_<1e-2&&vr_ - vi_>-1e-2)
      //fprintf(fp, "\n%d %d %d %f %f", t, i, j, vi_, vr_);
      fout << "\n" << t << " " << i << " " << j << " " << vi_ << " " << vr_;
    vi[iny + ny - 2] = (vi_ + vr_) * 0.5;

    vr_ = fabs(vr[iny + ny - 1]); vi_=fabs(vi[iny + ny - 1]);

    if (vr_ - vi_<1e-2&&vr_ - vi_>-1e-2)
      //fprintf(fp, "\n%d %d %d %f %f", t, i, j, vi_, vr_);
      fout << "\n" << t << " " << i << " " << j <<" " << vi_ << " " << vr_;
    vi[iny + ny - 1] = (vi[iny + ny - 1] + vr[iny + ny - 1]) * 0.5;
    iny += ny;
  }

}

}

查看全部
weixin_43670526
weixin_43670526
2018/11/11 23:25
 • c++
 • gcc
 • 优化
 • 点赞
 • 收藏
 • 回答
  私信

1个回复