qq_29778543
2018-11-30 03:42
采纳率: 100%
浏览 464
已采纳

java子类继承读程序的一个小白问题

父类构造器的问题 :

  class SuperClass {

private int n;
SuperClass(){
System.out.println("SuperClass()");
}
SuperClass(int n) {
System.out.println("SuperClass(int n)");
this.n = n;
}
}
class SubClass extends SuperClass{
private int n;

SubClass(){
super(300);
System.out.println("SubClass");
}

public SubClass(int n){
System.out.println("SubClass(int n):"+n);
this.n = n;
}
}
public class TestSuperSub{
public static void main (String args[]){
SubClass sc = new SubClass();
SubClass sc2 = new SubClass(200);
}
}

输出结果为:
SuperClass(int n)
SubClass
SuperClass()
SubClass(int n):200

输出结果前两行能明白,
第二个子类 SubClass sc2是如何输出SuperClass()的?

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • 多隆大人 2018-11-30 05:15
  已采纳

  当你子类构造方法内不写父类super(),系统默认给你加上父类的无参构造

  已采纳该答案
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • 夏天吹过的风 2018-11-30 05:22

  因为执行子类的构造器方法,默认会先调用父类的无参构造器方法。

  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题