qq_34408162
qq_34408162
采纳率25%
2018-12-12 12:09

我自己写了写了一个qwt的程序,想用交叉编译把程序移植到开发板上

谢谢帮忙!!

2、qwt的例子在交叉编译之后可以到开发板上运行。

1、问题:我在用ARM版的qmake之后再make出错,错误如下:

  /opt/FriendlyARM/toolschain/4.4.3/lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.4.3/../../../../arm-none-linux-gnueabi/bin/ld: warning: libQt5PrintSupport.so.5, needed by /usr/local/qwt-6.1.3/lib//libqwt.so, not found (try using -rpath or -rpath-link)

/opt/FriendlyARM/toolschain/4.4.3/lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.4.3/../../../../arm-none-linux-gnueabi/bin/ld: warning: libQt5Svg.so.5, needed by /usr/local/qwt-6.1.3/lib//libqwt.so, not found (try using -rpath or -rpath-link)

/opt/FriendlyARM/toolschain/4.4.3/lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.4.3/../../../../arm-none-linux-gnueabi/bin/ld: warning: libQt5Concurrent.so.5, needed by /usr/local/qwt-6.1.3/lib//libqwt.so, not found (try using -rpath or -rpath-link)

/usr/local/qwt-6.1.3/lib//libqwt.so: undefined reference to QSvgGenerator::setTitle(QString const&)@Qt_5'
/usr/local/qwt-6.1.3/lib//libqwt.so: undefined reference to
QSvgRenderer::isValid() const@Qt_5'
/usr/local/qwt-6.1.3/lib//libqwt.so: undefined reference to QSvgGenerator::QSvgGenerator()@Qt_5'
/usr/local/qwt-6.1.3/lib//libqwt.so: undefined reference to
QSvgGenerator::~QSvgGenerator()@Qt_5'
/usr/local/qwt-6.1.3/lib//libqwt.so: undefined reference to QPrinter::~QPrinter()@Qt_5'
/usr/local/qwt-6.1.3/lib//libqwt.so: undefined reference to
QSvgGenerator::viewBoxF() const@Qt_5'
/usr/local/qwt-6.1.3/lib//libqwt.so: undefined reference to QPrinter::setFullPage(bool)@Qt_5'
/usr/local/qwt-6.1.3/lib//libqwt.so: undefined reference to
QPrinter::setOutputFormat(QPrinter::OutputFormat)@Qt_5'
/usr/local/qwt-6.1.3/lib//libqwt.so: undefined reference to QPrinter::setDocName(QString const&)@Qt_5'
/usr/local/qwt-6.1.3/lib//libqwt.so: undefined reference to
QSvgRenderer::load(QByteArray const&)@Qt_5'
/usr/local/qwt-6.1.3/lib//libqwt.so: undefined reference to QPrinter::setColorMode(QPrinter::ColorMode)@Qt_5'
/usr/local/qwt-6.1.3/lib//libqwt.so: undefined reference to
QSvgRenderer::viewBoxF() const@Qt_5'
/usr/local/qwt-6.1.3/lib//libqwt.so: undefined reference to QPrinter::setPaperSize(QSizeF const&, QPrinter::Unit)@Qt_5'
/usr/local/qwt-6.1.3/lib//libqwt.so: undefined reference to
QSvgRenderer::QSvgRenderer(QObject*)@Qt_5'
/usr/local/qwt-6.1.3/lib//libqwt.so: undefined reference to QPrinter::setOutputFileName(QString const&)@Qt_5'
/usr/local/qwt-6.1.3/lib//libqwt.so: undefined reference to
QSvgGenerator::setFileName(QString const&)@Qt_5'
/usr/local/qwt-6.1.3/lib//libqwt.so: undefined reference to QSvgRenderer::setViewBox(QRectF const&)@Qt_5'
/usr/local/qwt-6.1.3/lib//libqwt.so: undefined reference to
QSvgRenderer::render(QPainter*, QRectF const&)@Qt_5'
/usr/local/qwt-6.1.3/lib//libqwt.so: undefined reference to QSvgGenerator::setResolution(int)@Qt_5'
/usr/local/qwt-6.1.3/lib//libqwt.so: undefined reference to
QPrinter::setResolution(int)@Qt_5'
/usr/local/qwt-6.1.3/lib//libqwt.so: undefined reference to QSvgRenderer::~QSvgRenderer()@Qt_5'
/usr/local/qwt-6.1.3/lib//libqwt.so: undefined reference to
QSvgRenderer::load(QString const&)@Qt_5'
/usr/local/qwt-6.1.3/lib//libqwt.so: undefined reference to QSvgGenerator::setViewBox(QRectF const&)@Qt_5'
/usr/local/qwt-6.1.3/lib//libqwt.so: undefined reference to
QPrinter::QPrinter(QPrinter::PrinterMode)@Qt_5'
/usr/local/qwt-6.1.3/lib//libqwt.so: undefined reference to `QSvgRenderer::defaultSize() const@Qt_5'
collect2: ld returned 1 exit status
Makefile:170: recipe for target 'bishe_qwt1' failed
make: *** [bishe_qwt1] Error 1

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

2条回答

 • qq_34408162 qq_34408162 3年前

  对不起,不知道怎么弄得排版不太好

  点赞 评论 复制链接分享
 • yuanyinzzz yuanyinzzz 2年前

  你的那个RAM的板子的环境的没有安装好导致的

  点赞 评论 复制链接分享